دوشنبه 14 اسفند 1402 - 04 Mar 2024
کد خبر: 33695
نویسنده: قربانعلی تنگ شیر
تاریخ انتشار: 1401/11/02 09:09

استراتژی‌های روابط عمومی برای مدیریت بحران

قربانعلی تنگ شیر-مدرس دانشگاه
استراتژی‌های روابط عمومی برای مدیریت بحران

مدیریت بحران از اصطلاحات حوزه مدیریت است و به مجموعهای از فعالیتها، چارهجوییها و دستورالعملهایی اطلاق میشود که مدیریت یک سازمان در چالش با بحران انجام میدهد و هدف آن کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. بهطور کلی، مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.

برخلاف مدیریت ریسک که شامل ارزیابی تهدیدهای احتمالی و پیدا کردن بهترین راه جلوگیری از وقوع آن است، مدیریت بحران شامل برخورد با تهدیدها قبل، درحین و پس از وقع تهدید است. داشتن بینش بحران محور، به توانایی فکر کردن در مورد سناریوی بدترین حالتهای قابل وقوع و در عین حال ارائه راهحلهای بیشمار نیاز دارد. از آنجایی که اولین روش، ممکن است جوابگو نباشد، سعی و خطا یک روش پذیرفته شدهاست. بااین همه باید در مقابله با تهدیدهای احتمالی موجود آماده و هوشیار بود. سازمانها و افراد باید دارای یک برنامهریزی منسجم برای پاسخدهی سریع به شرایط در مواقع اضطراری باشند. این واقعیتی انکارناپذیر است که بحرانها همیشه و در همه حال بروز خواهند کرد و دیده شده که حل بحرانها از جمله بروز سیل، آتشسوزی، زلزله و آسیبهای اجتماعی، کنشهای اجتماعی و عدم رعایت اصول شهروندی و بیعدالتیها در هر زمان خاص نیاز به ارائه استراتژیهای خاص بهخصوص از سوی روابط عمومیها دارند. روابط عمومیها در مواجه با بروز بحرانها باید راهکارهای زیر را اجرایی کنند:

- باید با سرعت و با داشتن اعتماد به نفس بهترین پاسخ را برای مواجه با موضوع پیشآمده پیدا کنند

- بهترین راه پاسخگویی و ارزیابی تناسب پاسخ با شرایط را بیابند

- اطلاعات لازم را برای اطلاعرسانی شفاف به مخاطبان جمعآوری و در دسترس قرار دهند

- باید یک سخنگوی واحد برای اطلاعرسانی شفاف و به هنگام انتخاب گردد تا از پراکندهگویی اشتباه پرخطر جلوگیری شود

- پاسخگویی سریع باعث جلوگیری از شایعهسازی در بحرانها میشود. بنابراین در شرایط بروز بحرانها بهترین راهحل جواب دادن سریع و واقعی به مخاطبان است. این روند باعث کاهش اثرات بحران و جلوگیری از پیشرفت آن میشود

- همکاری و حضور مستمر در ستاد اصلی بحران و پالایش و تهیه متن ساده و گویا برای مخاطبان از طریق سخنگوی ستاد از وظایف روابط عمومیهاست

- اعتمادسازی و ندادن قولهای توخالی و بیارزش که باعث ناامیدی میشود

- کارهای ستاد بحران توسط روابط عمومی هر دستگاه مربوطه پیگیری شود

- توزیع امکانات حیاتی مورد نیاز با توجه به نوع بحران تهیه و توزیع شود

- معرفی و برنامههای آینده برای آرامش روحی روانی آسیب دیدگان مدیران روابط عمومی کارآمد باید مدیران استراتژیک نیز باشند تا بتوانند در بروز بحرانها عملکرد خود را نشان دهند زیرا مدیریت بحران باعث مدیریت اعتبار میگردد به احترام به کرامت انسانی است و در نهایت اینکه روابط عمومیها باید در محل بروز بحران حضور دائمی داشته باشند.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3zkmzn