چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 20657
تاریخ انتشار: 1401/09/06 08:26
مدیر مرکز همکاری‌های فناورانه دانش‌بنیان خبر داد

دسترسی خودروسازان به دستاوردهای فناورانه

تا کنون چند تفاهمنامه میان شرکت‌های دانش‌بنیان و خودروسازان به امضا رسیده که نشان از توسعه همکاری این دوگروه در راستای رونق کیفی تولیدات خودرو دارد.

 چنانچه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز چندی پیش  از انعقاد ۵۴ تفاهمنامه همکاری ایرانخودرو با شرکتهای دانش بنیان خبر داد. به گفته مسئولان، همواره فعالیتها و دستاوردهای شرکتهای فناور و دانشبنیان کشور مورد توجه گروههای خودروسازی کشور قرار گرفته است. برهمین اساس نیز گروه صنعتی ایرانخودرو با ایجاد «مرکز نوآوری» به فراخور نیازهایی موجود درراستای هماهنگی میان گروهّهای صنعتی با شرکتهای فناور، دانشبنیان و نخبگان کشور گام برمیدارد.

مدیر مرکز همکاریهای فناورانه دانشبنیان ایرانخودرو از ایجاد امکان بهرهبرداری از نتایج همکاریهای فناورانه ایرانخودرو با شرکتهای دانشبنیان توسط سایر خودروسازان خبر داد.

امیناله حدادی، مدیر مرکز همکاریهای فناورانه دانشبنیان ایرانخودرو با بیان اینکه در حال حاضر مرکز همکاریهای فناورانه دانشبنیان ایرانخودرو در حال یکپارچهسازی تمامی فعالیتهای فناورانه و دانشی در سطح این گروه صنعتی است، گفت: این مرکز بهعنوان نقطه اتصال بخشهای گوناگون و شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو با مراکز علمی و دانشی سطح کشور فعالیت میکند.

پروژههای دانشمحور موازی

 بهگزارش ایکوپرس، حدادی افزایش بهرهوری و حذف اجرای پروژههای دانشمحور موازی در سطح گروه را از نتایج اولیه فعالیت مرکز همکاریهای فناورانه دانشبنیان ایرانخودرو دانست و اظهار کرد: بهینهسازی منابع سازمان و جلوگیری از هدررفت منابع با یکپارچهسازی تمامی فعالیتهای فناورانه با جدیت فراوان دنبال میشود.

 حدادی از برنامهریزی برای فعالیت در حوزههای گوناگون فناورانه خبر داد و افزود: فناوریهای طراحی محصول و مجموعه و قطعات، ساخت، تولید و گذار به صنعت 4 و هوشمندسازی همراه با اتصال شبکهای، فناوریهای نرمافزاری و سیستم افزاری شامل معماری و سختافزاری در محصول و فناوری اطلاعات و مدیریت آن در سازمان و شبکهها از جمله محورهای مهم فعالیتهای فناورانه فعلی هستند.

محورهای برنامهریزیشده

وی تصریح کرد: فناوری آزمون و صحهگذاری در سطح قطعه، مجموعه و خودرو و انواع خدمات، فناوریهای نرم انواع خدمات به مشتریان شامل فروش، خدمات پس از فروش و انواع خدمات جنبی نوین و هوشمند و شبکهها و فناوریهای تامین مالی و بیمه و فناوریهای لجستیک نیز از مهمترین محورهای برنامهریزیشده برای فعالیت هستند که نتایج آن، به‌‌طور مستقیم به نفع تمامی ذینفعان گروه صنعتی ایرانخودرو خواهد بود.

مدیر مرکز همکاریهای فناورانه و دانشبنیان ایرانخودرو با بیان اینکه مجموعه شرکتهای دانشبنیان در سطح کشور را شناسایی کرده و هر حوزه را به سازمان مربوط در گروه صنعتی ایرانخودرو متصل میکنیم، خاطرنشان کرد: بهعنوان مثال در حوزه فناوری آزمون و صحهگذاری انواع آزمونها، ابزارها و روشهای و استانداردهای آن شناساییشده و مراکز علمی و دانشبنیان به شرکت ایتراک که مسئولیت آزمون قطعات و مجموعههای خودرو را برعهده دارد برای رفع نیازمندیهای این بخش متصل میشوند.

وی افزود: در حوزه تامین مالی و بیمه با پشتیبانی و حمایت معاونت مالی و اقتصادی نیز با استفاده از ظرفیت برخی از شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و پژوهشی، بهدنبال استقرار نظامهای نوین خواهیم بود تا علاوه بر سرعتبخشی به فرآیندها، بتوانیم در راستای تامین منافع مشتریان گام برداریم.

اپلیکیشن «بسپر»

 حدادی اپلیکیشن «بسپر» کاری از شرکت امداد ایرانخودرو ایران را از جمله پروژههای مهم برای تسریع در ارائه خدمات به مشتریان برشمرد و گفت: با تجمیع فعالیتهای مرتبط با مشتریان در این سامانه در آینده نزدیک به کمک ظرفیتهای دانشبنیان، میتوانیم مسیر خدمترسانی را کوتاهتر کنیم. وی بهینهسازی منابع مالی، سودآوری و درآمدزایی را از جمله نتایج تجمیع فعالیتهای دانشبنیان در سطح گروه صنعتی ایرانخودرو و ارائه خدمات به سایر خودروسازان برشمرد.

همکاریهای فناورانه دانشبنیان

 حدادی مرکز همکاریهای فناورانه دانشبنیان را نقطه اتصال شرکتها، نهادها، مراکز دانشی مانند دانشگاه، پارک علم و فناوری و پردیسها و شرکتهای دانشبنیان به گروه صنعتی ایرانخودرو توصیف و اظهار کرد: این مرکز بهعنوان ترمینال ارتباطی بهدنبال جذب ایدههای دانشپایه از طریق این مراکز و یا خارج از چارچوب بروکراتیک و بهرهمندی از آن در رفع نیازهاست.

مدیر مرکز همکاریهای فناورانه دانشبنیان ایرانخودرو با بیان اینکه به کمک معاونت حقوقی ایرانخودرو بهدنبال تنظیم نظامنامه حقوقی برای مشخص شدن مالکیت معنوی محصول دانشبنیان در قرارداد با مراکز یادشده هستیم، افزود: با تعریف نیاز فناورانه، بهدنبال رفع آن از طریق شرکتهای دانشبنیان و مراکز دانشی هستیم. براساس برنامه برای این اقدام نیز زیستبوم فناوری متشکل از مجری مرتبط از ایرانخودرو و مراکز علمی از جمله پارکهای علم و فناوری، پژوهشکدهها، آزمایشگاهها، مراکز علمی کشور مانند بنیاد علمی نخبگان، صندوق توسعه نوآوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و سایر نهادهای مرتبط حاکمیتی ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه با شکلگیری این ساختار دیگر رسیدن به موضوعات دانشی سخت نخواهد بود و در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی ارائهشده توسط مراکز علمی از منظر هزینه، کیفیت و زمان اجرا موردبررسی قرار میگیرد و به این ترتیب، بهترین گزینه برای اجرای پروژههای دانشبنیان تعیین میشود. 

 حدادی معیار و اسلوب تعیین ارائهدهنده فعالیت دانشبنیان را علاوه بر مراکز و نهادهای معتبر شناخته شده، اشخاص حقیقی فعال در حوزه فناورانه خودرو دانست و گفت: از هر فعالیتی توسط هر نهاد یا شخصی که رفع کننده نیاز دانشی و فناورانه ایرانخودرو باشد، استقبال میکنیم. 

مسیر هموار حمایت

 به گفته وی، پس از شناسایی و تعیین شرکت و یا شخص حقیقی ارائهدهنده محصول دانشبنیان، تولید انبوه محصول با حمایت گروه صنعتی ایرانخودرو و یا سرمایهگذاری بخش خصوصی و یا شتابدهندهها امکانپذیر خواهد بود.حدادی افزود: در حال حاضر ۸۴ همکاری فناورانه در حوزههای مختلف فعالیت گروه صنعتی ایرانخودرو بهصورت قرارداد در حال اجرا بوده و ۳۵ تفاهمنامه نیز در دست بررسی و تبدیل به قرارداد اجرایی است. وی افزود: راهاندازی پردیس تخصصی مشترک، یکی از راهبردهای گروه صنعتی است که در مرحله نهاییسازی قرار دارد.

سخن پایانی

حوزه حمل و نقل همواره از دغدغههای اصلی دولت بوده که اکنون نیز با ورود فناوریها و نوآوریهای جدید به این عرصه از جمله خودروهایی با سوخت پاک و خودران، بیش از پیش نیازمند بهرهگیری از توانمندیهای دانشگاهی و به ویژه شرکتهای فناور و دانشبنیان در صنعت خودرو کشور هستیم. به گفته کارشناسان صنعت،  برای تحقق این مهم، ایجاد یک زیست بوم فناورانه و نوآورانه متشکل از دانشگاهها، شرکتهای فناور و دانشبنیان و بخش صنعت لازم است تا ذیل فعالیتهای این زیست بوم، بر روزآمدسازی صنعت خودرو کشور کمک کنیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gdj85