چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 Feb 2023
کد خبر: 20737

وضعیت شکننده حمل‌ونقل پایتخت

picture

توجه به زیرساختهای شهری، توسعه کلانشهرها در بخشهای گوناگون را به همراه دارد و بدون فراهمآوری زیرساختهای مناسب و کارآمد، هیچ یک از انواع توسعه شهری امکانپذیر نخواهد بود.

امروزه در آلودگی شهرهای بزرگ، خودروها نقش زیادی دارند؛ بنابراین ضروری است مدیران شهری برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک خودروهای تکسرنشین در خیابانهای شهر بهدنبال یک راهحل منطقی باشند.

توسعه حملونقل عمومی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای زیرساختی، تاثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصادی و پایدار شهری دارد.

در این بخش توسعه حملونقل عمومی و توجه ویژه به این مقوله مهم برای دستیابی به توسعه و مدیریت بهتر شهرها، باعث شده همواره پیشرفت و نحوه اداره سیستم حملونقل شهری، یکی از دغدغههای اساسی مدیران کلانشهرها باشد. پس با توجه به شرایط ذکرشده، دولت باید توجه ویژهای به حملونقل عمومی داشته باشد، اما در کلانشهر تهران، ناوگان فرسوده معضل ترافیک را رقم زده تا آنجا که در حال حاضر فرسودگی حملونقل شهر تهران موجبات نارضایتی شهروندان و عدمتمایل آنها برای استفاده از ظرفیت حملونقل عمومی را فراهم آورده و منجر به گسترش ترافیک شده است.

یکی از مهمترین راهکارها برای رهایی از ناوگان فرسوده حملونقل عمومی شهر تهران، بازسازی اتوبوسهای فرسوده است که بهعنوان مثال با هزینه بسیار کمتر از خرید یک دستگاه اتوبوس نو، قابلیت اجرا دارد.

فروپاشی ساختار حملونقل تهران بهدلیل فرسودگی شدید ناوگان بسیار محتمل و بهانهتراشی دولتها برای کمک به توسعه حملونقل بسیار آشکار است.

آنچه به وضوح مشخص است این است که چه این دولت و چه دولتهای قبل، هیچگاه توسعه حملونقل عمومی را اولویت اصلی خود قرار ندادهاند.

مجلس شورای اسلامی در حوزه حملونقل عمومی مصوبات خوبی داشته، اما قوانین مصوب بهدلایل و بهانههای گوناگون اجرا نشدهاند؛ در حالیکه قوانین خوبی همچون قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه مصوب ۸۵، قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حملونقل ریلی و عمومی شهری مصوب ۸۸، قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۸۸، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ و قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ داریم که یا اصلا اجرا نشده یا ناقص اجرا شدهاند.

 در این بین، دولتها همیشه در برابر اصرار مدیریت شهری بر ایفای تعهدشان برای خرید ناوگانحملونقل عمومی بهانهتراشی میکنند و حتی در دورهای، ۱۰۰درصد بهای اتوبوسهای بیآرتی شهر تهران از محل عوارض شهر تهران و از بودجه شهرداری تهران پرداخت شد.

بههر حال این روزها نهتنها در بحث توسعه، بلکه حتی در موضوع نگهداشت نیز با مشکلات زیادی در اتوبوسرانی و مترو مواجهیم.

 وضعیت به قدری نگرانکننده است که باید نگاه ویژهای به حملونقل عمومی تهران داشته باشیم. جلسات شهردار تهران و رئیس شورایشهر تهران با مسئولان دولتی از جمله سازمان برنامهوبودجه نیز برگزار میشود تا بتوانند برای توسعه حملونقل عمومی سهم بیشتری از دولت بگیرند.

در بودجه نیز آنطور که باید به حملونقل عمومی توجه نمیشود. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که به هر میزان منابع دولتی محقق شود، رافع مسئولیت شهرداری نیست و این سازمان باید با همت بلند، گامهای اساسی برای بهبود وضعیت حملونقل عمومی
بردارد.

تمرکز مدیریت شهری باید بر تقویت حملونقل عمومی باشد و در همه سطوح حملونقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و تاکسی این تقویت پیگیری شود.

بهعلاوه اینکه باید بتوانیم در حوزه بازسازی و نوسازی مترو، اتوبوس و تاکسی برنامه داشته باشیم تا با بهرهگیری از این ظرفیتها، سقف خدمتی خود را ارتقا دهیم و شرایط بسیار بدی که امروز با آن مواجهیم را جبران
 کنیم.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4m8768پیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads