پنج‌شنبه 24 خرداد 1403 - 13 Jun 2024
کد خبر: 86873
نویسنده: مصطفی کرمانی
تاریخ انتشار: 1402/03/17 09:48

عدم‌رعایت ایمنی خسارت را بیشتر می‌کند

مصطفی کرمانی-فعال صنعت کفش
عدم‌رعایت ایمنی خسارت را بیشتر می‌کند

در همه استانها کمیته سهجانبهای متشکل از نمایندگان وزارت صمت، شبکه بهداشت و درمان و وزارت کار شکل گرفته تا با استفاده از اهرمها و بازوهای قانونی، در موضوع بازرسی کار، عملکرد بهتری داشته باشند. نگاه اصلی در شهرکهای صنعتی، رعایت تمام نکات ایمنی و استانداردهای مربوط به این بخش است و برای رعایت حداکثری ایمنی واحدهای تولیدی، شرکت شهرکها مواردی را تذکر میدهند، بیلبوردهایی در سطح شهرکها نصب میکنند، دستورالعملهای مربوطه را به واحدها ارسال میکنند، کلاسهای آموزشی برای مسئولان ایمنی واحدها برگزار میکنند و... . در واحدهای با بیش از ۵۰ نفر نیرو، کارشناس ایمنی و بهداشت حرفهای در واحد مستقر میشود و در واحدهای کوچک هم نظارتها از سوی نهادهای متولی بهصورت دورهای انجام میشود. در هر صورت، طبق مصوبات شرکت شهرکهای صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها موظفند دستورالعملهای مربوط به بهداشت و ایمنی را رعایت کنند که شامل مواردی قبل از شروع فعالیت و ساختمانسازی تا هنگام فعالیت نیروی کار و بعضا در شرایط بعد از وقوع حادثه میشود.برخی از ضوابطی که در راستای ایمنی در واحدهای صنعتی تعریفشده در تمام این واحدها مشترک است و در برخی واحدها نیز باتوجه به ماشینآلات و مواد اولیهای که بهکار میگیرند، استانداردهای خاصی باید رعایت شود.  از جمله مشکلاتی که واحدهای صنعتی در بخش ایمنی با آنها مواجه میشوند، یکی مربوط به نگاه بالا به پایین سازمانهای متولی در برخورد با واحدهای صنعتی است که متاسفانه این نگاه سازمانی در بیشتر نهادها مشاهده میشود. مشکل دیگر مربوط به پیگیری مواردی است که صنعتگر بهدلیل عدمرعایت نکات بهداشتی و ایمنی متخلف شناخته شده است. در مواردی واحد صنعتی بهوضوح متخلف است، اما مواردی هم وجود دارد که عدمرعایت دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی مربوط به عدمآگاهی صنعتگر و شاید در مواردی سوءتفاهم است. بهعنوان نمونه، رعایت برخی الزامات را محدود به سال قبل دانسته و... که در اغلب موارد صحبتهای صنعتگر شنیده نمیشود.

راهکار حل این مشکل برای اینکه هم کارفرما کمتر دچار مشکل شود و هم ایمنی رعایت و امنیت جانی و مالی در واحدهای تولیدی در سطح بالایی تضمین شود، این است که بهعنوان نمونه انجمن رابط صنعتگر باشد و صنعتگر در زمینه دستورالعملهایی که رعایت نکرده، بهطور مستقیم مواخذه و محکوم نشود؛ بهنوعی برخی از مواردی که باید ازسوی یک واحد صنعتی رعایت شود، از سوی نهاد واسط برای او شفافسازی شود و اگر تخلفی وجود داشته، دلایل صنعتگر شنیده شود. در این صورت، استانداردها توسعه پیدا میکند و راهکار بسیار خوبی برای برقراری ارتباط بین کارفرما، تشکلها و مسئولان خواهد بود. شاید سختگیریهایی که در بحث ایمنی میشود برای کارفرما هزینه مالی قابلتوجهی هم داشته باشد، اما بهعنوان کسی که در حوزه صنعت فعالیت دارم، از این سختگیریها رضایت دارم و تا جای ممکن، خود را موظف به رعایت شاخصها و دستورالعملهای این بخش میدانم.در شهرکهای صنعتی، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی جا افتاده است. البته در برخی موارد ضعفهایی وجود دارد، اما سختگیریها و نظارت در این بخش در سطح بالایی است.در این میان، یکی از موضوعاتی که واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی درگیر آن هستند، مربوط به زیرساختهایی است که باید از لحاظ ایمنی فراهم باشند. تامین زیرساختها وظیفه دولت است که متاسفانه در این زمینه سرمایهگذاری نمیشود. بهعنوان نمونه در شهرک صنعتی با ۱۲۰۰ واحد زیرساختهای لازم وجود ندارد و در محدوده تعریف شده برای آن شهرک، فقط یک واحد آتشنشانی فعالیت میکند. بروز حادثه اجتنابناپذیر است و کمبود منابع و امکانات، پیامدهای یک حادثه را بیشتر میکند، در حالی که با تقویت و ایجاد زیرساخت میتوان ابعاد حادثه و بار مالی و جانی آن را کم کرد؛ بهعبارتی شاید نتوان بهطور صد درصدی جلوی حادثه را گرفت، اما میتوان وسعت آن را کم کرد. وقتی ظرفیت زیرساختها پایین است در زمان حادثه دامنه خسارتها بسیار زیاد خواهد شد و اتفاق در یک واحد، بهراحتی واحدهای مجاور را هم درگیر میکند. اداره کل شرکت شهرکها باید زیرساخت را ایجاد کند. این موضوع باید مدیریت و از قبل پیشبینی شود که متاسفانه بسیاری از این موارد پیشبینی نشده و تبدیل به معضل شده است. واقعیت این است که مشکل عمده شهرکهای صنعتی در بخش زیرساختی است که از سوی نهادهای متولی و دولت تامین اعتبار نمیشود.شهرکهای صنعتی عوارض پرداخت میکنند، اما خدماتی دریافت نمیکنند و انتظار این است که بخشی از این عوارض صرف تامین و توسعه زیرساختهای مربوط به شهرکها شود که قطعا در مواردی تجهیزات مربوط به ایمنی را نیز در برمیگیرد و در افزایش سطح ایمنی و بهداشت این نواحی تاثیرگذار خواهد بود.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36wwg7