چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 Feb 2023
صمت نقش صنعت بیمه در زندگی شهروندان را بررسی کرد
کد خبر: 20770

افزایش رفاه از منظر آسایش خاطر

picture

 نوع بشر از ابتدای حیات با مشکلات و کمبودهای بسیار زیادی دستوپنجه نرم کرده و در دوران مختلف درصدد برآمده تا به شیوههای گوناگون راهی برای آسایش خاطر و افزایش رفاه پیدا کند. با توسعه شهرنشینی ابزار متعددی برای افزایش رفاه در زندگی و آسایش خاطر ایجاد شد که صنعت بیمه یکی از این ابزارها است. بشر در دنیای مدرن به این نتیجه رسید که یکی از راههای موثر برای رهایی از مشکلات غیرمنتظره استفاده از بیمه است. بیمهها میتوانند در هر شرایطی مانند چتری اطمینانبخش جلوی باران حوادث را بگیرند. صمت در گزارش پیش رو بهمناسبت ۱۳ آذر، روز ملی بیمه، نقش صنعت بیمه در افزایش رفاه خانوار را موردبررسی قرار داده است.

افزایش جنبه کمی و کیفی رفاه در جامعه

از ابتدای قرن گذشته صنعت و شهرنشینی رفاه و آسایش خانواده را با چالشهای مختلفی روبهرو کرده است. یکی از مهمترین این چالشها خطرات احتمالی جانی و مالی است که در صورت وقوع، رفاه خانواده را متزلزل میکند. بهمنظور مقاومت در برابر این خطرات احتمالی، خلق و بهره از صنعت بیمه در عصر جدید مرسوم شده است.

 در مجموع بیمه با افزایش آسایش خاطر جنبه کمی و با ایجاد سرمایهگذاری جنبه کیفی رفاه جامعه را بهبود میبخشد. در حال حاضر در جوامع پیشرفته صنعت بیمه بهعنوان پشتیبان آحاد جامعه نقش پررنگی در سبد هزینهکرد خانوارها دارد.

بیمه پاسخی به شرایط پرمخاطره است

مسعود همتی گلسفیدی، کارشناس صنعت بیمه درباره نقش بیمه در تامین آینده و آسایش خاطر افراد به صمت گفت: همانطور که از واژه بیمه استنباط میشود ماهیت بیمه، مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان بهجای نااطمینانی است؛ از این رو بیمه روشی برای مقابله با خطر و پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است.

وی افزود: در جهان کنونی با پیشرفت و توسعه تمدن، نقش بیمه در تامین آینده افراد، آرامش خاطر، توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاه انسانها آشکارتر میشود.

همتی گلسفیدی با اشاره به اینکه بیمه جای خود را در زندگی امروزی باز کرده، گفت: اگر فرد مطمئن باشد که هیچ گاه حادثهای اتفاق نمیافتد، به هیچ وجه حاضر نیست برای بیمه دارایی خود هزینه کند، به همین دلیل است که ریشه اصلی بیمه را به «نااطمینانی» یا همان ریسک نسبت دادهاند.

این کارشناس صنعت بیمه ریشه پیدایش صنعت بیمه را وجود عامل ریسک در بطن زندگی انسان دانست و گفت: انسان امروزی تقریبا در تمام فعالیتهای اقتصادی خود با ریسک و نااطمینانی مواجه است؛ بهعبارت دیگر، در حال حاضر هیچ فردی از پیامدهای تصمیم اقتصادی خود بهطور کامل اطلاع ندارد، این در حالی است که اطمینان به یک تصمیم اقتصادی همواره یکی از خواستههای هر فرد فعال در بخش اقتصاد است.

ریسک فقط اقتصادی نیست

همتی گلسفیدی تصریح کرد: ریسک فقط مختص فعالیتهای اقتصادی نیست، بلکه در زندگی روزمره ریسک بهمراتب اهمیت بیشتری دارد؛ بهعنوان مثال، فردی که خودرو میخرد بهطور بالقوه در معرض یک حادثه غیرمنتظره است و نهتنها ارزش خودرو بلکه جان خود فرد نیز ممکن است در پی حادثهای به خطر بیفتد.

وی متذکر شد: علاوه بر خودرو، خطرات احتمالی همواره در کمین منزل محل اقامت خانواده نیز هستند که این خطرات میتواند ناشی از آتشسوزی، زلزله یا هر عامل دیگری باشد. در دو مثال یاشده اگر حادثههایی غیرمنتظره اتفاق بیفتد رفاه خانوادههای معمولی رو به قهقرا میرود، به همین منظور، بیمه بهعنوان مکانیسمی که آسیب وارده به خانوار را تا حدی جبران میکند، مورد استفاده قرار میگیرد.

این کارشناس صنعت بیمه مهمترین کارکرد بیمه در جهت حفظ آسایش خانوار را بیمه پوشش هزینههای درمان اعلام کرد و افزود: در تمام جوامع بشری بالاترین میزان ریسکی که فرد به آن آگاه است مربوط به «سلامتی» است.

بیماری هر یک از اعضای خانوار آرامش و آسایش بقیه اعضا را به مخاطره میاندازد. با نظر به اینکه درمان هزینههای زیادی بر دوش فرد یا خانوار تحمیل میکند، باید برای جبران هزینههای درمان از بیمه استفاده کرد و بهدلیل بالا بودن هزینههای درمان و در جهت حفظ آسایش فرد در دوران بیماری پوشش بیمهای هزینههای درمان در اغلب کشورهای جهان اجباری است.

دولتها موظف به تامین سلامت افراد

همتی گل سفیدی با اشاره به نقش پررنگ بیمه در جبران هزینههای درمان بیان کرد: از آنجایی که سلامتی حق مسلم هر انسان است و برقراری آن بهعنوان یک هدف اجتماعی شناخته میشود، تمام دولتها موظف به تامین شرایط آن هستند. بیمه یکی از روشهای کمککننده به این امر است و یکی از مهمترین رشتههای بیمهای بیمه درمان تکمیلی است.

این کارشناس صنعت بیمه اذعان کرد: اهمیت بیمه درمان تا این حد است که بهعنوان یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی هر کشور بهشمار میرود. بیمه درمان تکمیلی در ابعاد اقتصادی و سلامتی افراد نقش کلیدی دارد و موجب افزایش سطح کیفیت زندگی و ایفای مطلوب نقشهای اجتماعی فرد میشود.

وی بیمه تکمیلی درمان را مهمترین عامل تامین آسایش خاطر خانوار دانست و اظهار کرد: نبود بیمه درمان تکمیلی موجب کاهش دسترسی به مراقبتهای بهداشتی میشود. این مسئله کاهش بازدهی سلامت افراد را بهدنبال دارد که این امر بهنوبه خود میتواند کیفیت زندگی بیمار و خانواده وی را دچار اختلال و رکود کند.

همتی گلسفیدی افزود: بیمههای درمان تکمیلی با توزیع خسارت احتمالی بین افراد بیمهشده، هزینههای درمان بیماری را بین تعداد زیادی از افراد تقسیم میکنند و علاوه بر کاهش بار هزینههای بیماران، اطمینان خاطر را برای کلیه بیمهشدگان به ارمغان میآورند و رفاه بیشتری نصیب جامعه میکنند.

بیمه و مرگ

 وی با تاکید بر اینکه انواع بیمهنامهها در پیشگیری از مرگ بسیار موثر هستند، گفت: داشتن بیمه و وضعیت اقتصادی مناسب خانوادهها با پایین آمدن میزان مرگومیر ناشی از بیماریها و افزایش رفاه اجتماعی آنان ارتباط مستقیم دارد.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: استفاده از بیمه تکمیلی درمان تاثیر شگرفی بر کیفیت زندگی مردم دارد و میتواند یکی از راههای ارائه تسهیلات و خدمات به خانوادهها باشد. بیمه تکمیلی درمان هنگام بروز مشکلات و بیماری میتواند نقش موثری داشته باشد. خانوادهها میتوانند از بیمه تکمیلی درمان بهعنوان تکیهگاه مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی استفاده کنند. همچنین این بیمهنامه میتواند باعث ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی شود.

وی تاکید کرد: بیمهشدگانی که از بیمه تکمیلی استفاده میکنند از آرامش و رضایت بیشتری برخوردارند که در نهایت کیفیت زندگی آنها بالا میرود. نتیجه مطالعات انجامشده، نشان میدهد بیمه درمان تکمیلی بر ارتقای کیفیت سلامت خانواده تاثیر زیادی دارد؛ بنابراین میتوان با برنامهریزی مناسب در زمین بیمه تکمیلی درمان و افزایش دسترسی افراد به این نوع بیمه، اطمینان فکری بیمهشدگان را ارتقا داد.

پیشخرید جبران حادثه با بیمه

اکرم مرجانی، کارشناس صنعت بیمه درباره نقش بیمه در تامین آینده و آسایش خاطر افراد به صمت گفت: از آنجا که بیمه کردن دارایی یا هر چیز دیگری هزینه دارد، اصولا فرد با یک تصمیم اقتصادی روبهرو است. ماهیتا فرآیند بیمه این گونه است که شرکت بیمه مبلغ دورهای (عمدتا ماهانه) را از فرد میگیرد و در صورت وقوع حادثه، خسارت ایجاد شده را پرداخت میکند؛ بنابراین فرد زیان ناشی از وقوع احتمالی حادثه را با پرداخت وجوه ماهانه پیشخرید میکند.

کاهش استرس با بیمه

وی افزود: کاهش استرس یکی از نکات مهمی است که در دنیای امروز به افزایش سلامت روان جامعه کمک میکند. همه انسانها از آینده و روزهایی که پیش رو دارند، بیخبرند. همچنین عوامل بسیاری میتواند باعث ایجاد استرس در فرد و جامعه شود؛ در صورتی که با استفاده از بیمه میتوان این استرسها و نگرانیها را کاهش داد یا از بین برد. هر چه فرد وقوع حادثه را با احتمال بیشتری پیشبینی کند انگیزه بیشتری برای استفاده از بیمه و ورود به این صنعت خواهد داشت.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه حادثه یک بار اتفاق میافتد و هیچ کس از رویدادهای آینده باخبر نیست، تصریح کرد: بیمه به فرد اطمینانخاطر در زمینه جبران خسارت و ضررهای وارده به اموال را میدهد؛ بنابراین حفاظت فرد از خود و خانواده با بهرهگیری از بیمه امری ضروری است.

بیمه و زندگی شغلی

وی یادآور شد: بیمه در زندگی کاری افراد هم بسیار موثر است. با استفاده از بیمه مسئولیت، ریسکهای کاری شخص بیمهگذار به بیمهگر انتقال مییابد و بیمه در ریسکهای زندگی بیمهگذار شریک میشود و خسارتهای ناشی از اتفاقات احتمالی مانند حوادث کارکنان و... را جبران میکند.

مرجانی تاکید کرد: بهدست آوردن امنیت مالی یکی دیگر از دلایل اهمیت بیمه است، زمانی که فرد بیمه شده باشد، احساس امنیت مالی دارد. پرواضح است که اگر صنعت بیمهای نباشد که جبران خسارت احتمالی را تضمین کند، آسایش خاطر، رفاه فردی و اجتماعی نیز متزلزل میشود.

تنوع بیمهنامهها

وی با بیان اینکه صنعت بیمه یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هر کشوری است، افزود: بیمه بهعنوان یکی از عمدهترین نهادهای اقتصادی مطرح است و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی میکند، همچنین صنعت بیمه با آسیبشناسی بازار و تحلیل ریسکها، متناسب با نیاز مشتریان بیمهنامههای متنوعی را خلق و به بازار عرضه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در میان انواع زیاد بیمهنامهها، بیمه درمان و بیمه عمر اهمیت بالایی در سبد خرید خانوار دارند، زیرا امروزه هزینههای درمان بهطرز سرسامآوری بالا رفته است؛ به همین خاطر، بیماریهای احتمالی بهشدت آسایش خاطر و رفاه خانوارهای دهکهای کمبرخوردار را تحتتاثیر قرار میدهد، اما بیمه درمان با دریافت مبلغ اندک ماهانه، هزینه درمان بیماریهای احتمالی فرد را بیمه میکند و به فرد بیمهشده آسایشخاطر میدهد.

سخن پایانی

صنعت بیمه یکی از حوزههای تاثیرگذار بر اقتصاد ملی هر کشوری است؛ صنعتی که نقش چشمگیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی ایفا میکند؛ بهعبارتی صنعت بیمه با جمعآوری حقبیمههای دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیتهای اقتصادی، خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل میکند.

همه افراد در زندگی به بیمه نیاز دارند و این نیاز روزبهروز بیشتر هم میشود. با استفاده از بیمه میتوان آینده خود و اعضای خانواده را تضمین و بدون استرس و نگرانی زندگی کرد.

بیمه نقش بسیارموثری در تامین بهداشت روان جامعه دارد، زیرا اگر فرد از جبران هزینههای خطر احتمالی بهویژه در بخش درمان اطمینان داشته باشد، این اطمینان آسایش روان و رفاه را برای او و پیرو آن جامعه به ارمغان
می
آورد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4y878mپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads