چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 19666
تاریخ انتشار: 1401/06/22 01:26
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند

پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در اولویت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.


سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده، ابلاغ شده است.

سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم در حوزه اقتصاد عبارتند از:

۱- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود؛ با تاکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی 5 سال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد.

۳- اصلاح ساختار بودجه دولت.

۴- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵- استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل بهمنظور ارائه عادلانه خدمات.

در امور زیربنایی اولویتها به ترتیب زیر عنوان شده است:

۱- تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۲- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود 5 درصدی آب کشاورزی.

۳- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

۴- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری.

۵- فعالسازی مزیتهای جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حملونقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم.

۶- تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن باتوجه ویژه به دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی.

۷- ارتقای نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.

در بعد فرهنگی و اجتماعی اولویتها اینگونه تعریف شده است:

۱- اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد بهنفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤوثر دولت از آن.

۲- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۳- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۴- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی 5 سال با حمایت همهجانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی.

۵- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایعدستی.

۶- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد براساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم با زمانبندی متناسب.

اولویتهای علمی، فناوری و آموزشی به شرحی که در ادامه میآید تعریف شده است:

۱- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تاکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور.

۲- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاریسازی آنها بهویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدیدپذیر.

در بعد سیاسی و سیاست خارجی اولویتها اینگونه تعیین شده است:

۱- کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

۲- تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

ترتیب اولویتهای دفاعی و امنیتی به شرحی که در ادامه بیان میشود، است:

۱- تقویت بنیه دفاعی بهمنظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲- تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقای تابآوری در قبال تهدیدات، بهویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و... با اولویت پدافند غیرعامل.

در امور اداری، حقوقی و قضایی اولویتها به ترتیب زیر عنوان شده است:

۱- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، بروز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.

۲- روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن.

 

 

 

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rawew