روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

 روابط عمومی علم تا عمل

روابط عمومی علم تا عمل

سال‌ها قبل وقتی تازه جنگ تمام‌شده بود، در مجله فرهنگی روزگار وصل یادداشتی با این مضمون نوشتم: برای کی بنویسم؟ برای که بگویم؟ چرا بگویم؟ چه بگویم؟ از کجا بگویم؟ چگونه بگویم و اگر گفتم...

tejaratb.png

sanatp.png

gostaresh.png

چندرسانه‌ای