شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 87238
تاریخ انتشار: 1402/03/22 05:42

پلتفرمی برای تبادلات آنی بانکی

پیام حسامی-فعال دانش‌بنیان در زمینه فناوری اطلاعات
پلتفرمی برای تبادلات آنی بانکی

همواره یکی از چالشهای شرکتهای اقتصادی در بازار سرمایه مدت زمانی است که تبادلات زیاد مالی صرف میکنند و این موجب کند شدن تعاملات اقتصادی شرکتها میشود. بر این اساس، اواخر سال گذشته بود که پلتفرمی برای انجام تبادلات آنی مالی طراحی کردیم و در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار دادیم. در گام نخست، کاربرد اصلی این پلتفرم در تبادلات مالی بازار سرمایه، شرکتهای بیمه و تعاملات بانکی شرکتهای تجاری و تولیدی است، اما بهطورکلی محدود به تراکنشهای پولی نیست و تلاش کردیم به آن دسته از فعالتهای تجاری که دوربرد مالی بالایی هم دارند، ورود کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند در مدت زمان کوتاه هرگونه فعالیت بانکی خود را انجام دهند. برای مثال، یکی از خدمات این پلتفرم Pay Fast بهمعنای پرداخت سریع است که توانستیم نخستین نسخه آن را با کارگزاری فارابی به اجرا دربیاوریم.

در این پلتفرم شرکتها، کارگزاران و سهامداران با تعریف تمام حسابهای بانکی خود در یک سیستم میتوانند به محض فروش سهام یا هر تراکنش مالی دیگر، زودتر از آنچه تاکنون مرسوم بوده است، وجه خود را در حسابشان دریافت کنند. در این پلتفرم افراد مبلغ موردنظر خود را میتوانند ظرف چند ساعت برداشت کنند. در گذشته چنین فرآیندی معمولا تا ۷۲ ساعت طول میکشید. شیوه کار اینگونه است که سهامداران و شرکتها اگر در یک بانک مشترک حساب داشته باشند، باتوجه به تعریفی که از تمامی حسابها در این پلتفرم شده است، بهطورهوشمند از طریق نرمافزار حسابهای طرفین در یک بانک شناسایی میشود و بهعبارتی، پول از حسابهای بانک مشترک جابهجا و به صورت آنی این فرآیند انجام میشود. در واقع، اگر سهامدار بخواهد از کنار فروش سهام خود، سود یا مبلغی را برداشت کند، مبلغ در همان بانک از حساب شرکت و پرداختکننده خارج و ظرف مدت زمان ۲ ساعت به حساب سهامداران واریز میشود. این روند نوعی واسطهگری میان کارگزاری و بانکها است و خدمات متنوعی در این بستر در زمینه ورودی و خروجی پول ارائه میکنیم.

این خدمات هم بهصورت پنلی و هم بهصورت وبسرویس در اختیار کارگزاران و سهامداران آنها گذاشته میشود و محدود به ساعت کاری بانکها هم نیست. در گذشته، برای انجام این تراکنشها که رقمهای بالایی هم داشتند، کارمندان مالی کارگزاریها باید با در دست داشتن فایل و اسناد، با حضور در بانک این پرداختیها را واریز کنند. این روند با خطاها و اشتباهاتی از جمله احراز هویت، چکهای برگشتی و ... همراه بوده که در سیستم تبادلات آنی مالی رفع شده است. در واقع، پروژه پرداخت وجه ۷۵ساعته به سهامداران و مشتریان بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تجاری زیر ۲ ساعت انجام میشود. خوشبختانه بازخوردهایی که دریافت کردیم، بسیار مثبت بوده است و در نمایشگاه بورس بانک بیمه استقبال بسیار بالایی داشتیم، چرا که درصد زیادی از هر آنچه یک بنگاه اقتصادی بزرگ از زیرساختهای مالی نیاز دارد، در این پلتفرم فراهم شده است. برای بسیاری از مخاطبان این پرسش بهوجود آمده است که آیا در تعاملات بانکی خارجی هم کارآیی دارد؟ پاسخ این است که بهلحاظ فنی امری شدنی است، اما تعاملات بینالمللی بر بستر یک نرمافزار، نیازمند زیرساختهایی است که خارج از محدوده توان شرکت تولیدکننده پلتفرم است. بهعبارت روشنتر، بهدلیل تحریمهای موجود و ارتباط کمی که کشور از لحاظ تجاری با فضای بینالمللی دارد، مسیر سخت و حتی میتوان گفت، نشدنی است، هرچند ارتباط با شرکتهای خارجی چالشهای کمتری را هم شاید در بر داشته باشد، اما این عدماطمینان از روابط ایران با کشورهای خارجی مانع بزرگی برای توسعه این پلتفرم در تعاملات بینالمللی است. خوشبختانه توانستیم که در حوزه Payment و بانکداری باز فعالانه اقدامات مهمی را در داخل بهثمر برسانیم.فعالیت در بستر بینالملل در شرایطی یک امر شدنی است که ابتدا نیاز مشخصی از سوی شرکتهای داخلی احساس شود که این کمابیش وجود دارد؛ اما جوانب کار هم مهم است؛ زمانی این کار را انجام میدهیم که بدانیم یک بازار هدف مشخص و آماده برای این فرآیند وجود دارد و مهمتر از آن باید مطمئن شویم که  بهلحاظ قانونی چالش یا مانعی بر سر راه نیست و روابط بینالمللی هم باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. تاکنون نمونه خارجی چنین پلتفرمی مشاهده نشده است.

هدف این است که در تعاملات تجاری بنگاههای اقتصادی بهعنوان یک بستر همهجانبه بانکی شناخته شویم تا فعالان بتوانند در یک پنل مجزا تمام صورتحسابهای مالی خود را یکجا ببینند و تمام فعالیتهای بانکی خود را انجام دهند. همچنین، از لحاظ بازاریابی هم در تلاش هستیم تا خدمات خود را گستردهتر کنیم. بههمیندلیل با صندوقهای سرمایهگذاری همکاری و ارتباط موثری را آغاز کردیم. در خدمات جدید پشتیبانها در شرکتهای کارگزار میتوانند دسترسیهای نظارتی برای ارتباط با مشتریان در این پلتفرم بگیرند. گفتنی است، با این پلتفرم تمام تعاملات بانکی دانشبنیانها در بستری شفافسازیشده و کوتاه انجام میشود و استفاده از این پلتفرم مغایرتها و برگشتیها را کاهش میدهد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3nxlkv