-
کد خبر: 39504
نویسنده: کتایون ملکی
تاریخ انتشار: 1402/02/05 06:18

غول سوئدی پا به میدان می‌گذارد

غول مخابراتی سوئدی اریکسون امیدوار است که همکاری بین صنعتی ازجمله Ambra Solutions و Nutrien شیوه ارتباطات در معادن را تغییر دهد.
غول سوئدی پا به میدان می‌گذارد

به گزارش صمت، پتاس در کودها شیمیایی برای حمایت از رشد گیاه، افزایش عملکرد محصول، مقاومت در برابر بیماریها و حفظ آب، استفاده میشود و ازاینرو است که استخراج پتاس را با توجه به تاثیری که بر زندگی انسان دارد، آن را به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فرآیندهای معدن تبدیل کرده است.بدیهی است که ارتباط از طریق شبکههای رادیویی مزایای زیادی در معدنکاری بهویژه برای عملیات استخراج و تولید پتاس دارد. این شیوه راهی برای فرا رفتن از مشکلات روشهای رایج بهویژه در محیطهای زیرزمینی به شمار میرود که ارتباطات در آن میتواند چالشبرانگیز باشد. درواقع این شیوه با کارایی خود حتی در کیلومترها زیر سطح زمین آینده بهتری را برای معدنکاری رقم میزند.افزایش ایمنی، کارایی عملیاتی، جلوگیری از آسیب و خرابی و حفظ روحیه هم برای معدنکار و هم معدندار، ازجمله مواردی است که با استفاده از این روش بهکلی متحول خواهند شد.با در نظر گرفتن نکات فوق اریکسون، غول مخابراتی سوئدی، رویکردی بین شرکتی را معرفی کرده است که میتواند زمینهای برای نوآوریهای تکنولوژیکی در برخی از بخشهای تخصصیتر بخش معدن ایجاد کند.

این پروژه که در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام شد، قصد دارد با مشارکت Ambra Solutions و Nutrien، ارتباطات و همکاری را در معدن پتاس Rocanville در کانادا تقویت کند، که به زمینهای برای اثبات نقاط قوت این فناوری بدل شده است.

ایمنی و ضرورتهای آن

مشکلات در ارتباطات زیرزمینی، چه در معدن پتاس و چه در دیگر معادن عمومی، صنعت تولید مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.اریکسون میگوید که در سناریوهای استاندارد، تنها تعداد انگشتشماری از نقاط دسترسی Wi-Fi وجود دارد و بهاینترتیب کارگران باید چندین کیلومتر را در تونلها طی کنند تا بتوانند به اینترنت متصل شوند.اما شیوه جدید تحول بزرگی در سهولت، توانایی برقراری ارتباط فوری، در صورت بروز شرایط اضطراری دارد.خوشبختانه زیرساخت موردنیاز برای برقراری ارتباط از اعماق زمین امکانپذیر شده است.

Agnico Eagle قبلا با Ambra Solutions و Ericsson برای طراحی و استقرار یک شبکه خصوصی 4G LTE در حدود 3.2 کیلومتر زیر سطح زمین همکاری کرده است.درنتیجه همکاری این شرکتها هم ایمنی و هم تجربه کاری برای معدنچیان ارتقا پیداکرده و آنها را قادر ساخته است تا بهراحتی با همکاران و خانواده خود در سطح زمین ارتباط برقرار کنند. این راهحل مکان دقیق افراد، وسایل نقلیه و ماشینآلات را ردیابی میکند تا از موقعیتهای خطرناک نیز جلوگیری کند.

مخاطرات و چالشها

جدیدترین مطالعه موردی، نحوه بهرهبرداری از بزرگترین معادن پتاس در جهان را توضیح و نشان داده است که چگونه هماکنون میتوان این فناوری پیشرفته Agnico در مقیاس بزرگتر به کار گرفت.در این روش، هر پایگاه ارتباطی میتواند تا 500 کیلومترمربع را پوشش دهد و در حدود یک کیلومتر زیرزمین دهها تونل در طول و عرض آن اجرا میشود. البته بزرگی این پروژهها، مدیریت و تامین امکانات اجرایی آن را برای شرکتها دشوار میکند.البته، اجرای کارآمد این عملیات معدنی، کلید افزایش تولید و افزایش ایمنی کارگران است.جاستین استاد، مدیر تحول دیجیتال NPK Nutrien، توضیح میدهد: «[وقتی] معدنی داریم که ابعاد آن بهاندازه یک شهر است، ضروری است راههای قابلاعتمادی برای حفظ ایمنی، یافتن مکان افراد و تجهیزات وجود داشته باشد.همچنین دریافت اطلاعات عملیاتی، نگهداری و انتقال آنها به اتاق کنترل بهمنظور تصمیمگیری و برنامهریزی برای ارتقای بهرهوری حیاتی است.

Eric LHeureux، رئیس و مدیرعامل Ambra میگوید: «انتشار سیگنال رادیویی در یک تونل با سقف کم که از سنگ نرم مانند پتاس ساختهشده است، بسیار چالشبرانگیز است.علاوه بر این چالش، تامین برق هم مسئلهای اساسی است زیرا این انرژی فقط در تقاطع تونلها در چند بخش معدن در دسترس است.»

وی ادامه میدهد: «برای حل این مشکل ما مجبور شدیم آزمایشهایی برای یافتن بهترین مکان برای آنتنهای رادیویی استفاده کنیم.

راحتی در استفاده

ارتباطات زیرزمینی برای کارگران معدن، بهتر عملکرد را دارد. کارگران میتوانند با استفاده از اپلکیشنی در تلفنهای هوشمند خود به سهولت ارتباط برقرار کنند و اگر مشکلی در تجهیزات ایجاد شود، بهسادگی با ارسال یک عکس از طریق گوشی هوشمند خود، آن را بخش تعمیر و نگهداری ارسال کنند که بهمراتب سادهتر از آن است که سوار خودرو شوند و ساعتها برای رسیدن به تعمیرگاه رانندگی کنند.از طریق اپلیکیشنهای جدید موبایل، ارتباط صوتی با سرپرستان یا اتاق کنترل هم بهصورت آنی از هر نقطه از معدن امکانپذیر است، و بازهم موجب صرفهجویی در زمان میشود.

مزایای بیشتر

در حال حاضر Nutrien استقرار حسگرهای اینترنت اشیا در وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستمهایی مانند تهویه را آغاز کرده است. از طریق ترکیب دادههای حسگر با تجزیهوتحلیل ماشین، این شرکت قادر خواهد بود اطلاعات لازم را برای پیشبینی و مطابقت ماشین با کارایی انسان به دست آورد.بهعنوانمثال، Nutrien با سنسورهای روی فنهای تهویه معدن میتواند دادههای لحظهای در مورد جریان هوا و میزان ذرات معلق در فضای معدن را دریافت کند.این امر مدیران اتاق کنترل را قادر میسازد تا تصمیمات آگاهانهتری در مورد چگونگی کاهش انتشار گازهای گلخانهای اتخاذ کنند و از محیط سالم کاری برای معدنچیان زیرزمین اطمینان حاصل کنند.علاوه بر این، کارگران معادن زیرزمینی میتوانند در صورت نیاز فورا با مدیران مربوطه تماس بگیرند و اطلاع دهند که شرایط کار چگونه است.

چالشهای فراتر از معدن

پیشرفت در شبکههای رادیویی زیرزمینی زمانی اتفاق افتاد که تولید پتاس یا دیگر مواد معدنی براثر جنگ روسیه و اکراین با مشکلاتی روبهرو شد. بیبیسی دراینباره مینویسد: Svein Tore Holsether، از شرکت کود شیمیایی Yara، باور دارد که کشورها باید از میزان وابستگی خود به روسیه برای تامین و عرضه مواد غذایی بکاهند.هشدار او بازتاب نگرانیهای صندوق بینالمللی پول (IMF) است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این صندوق در گفتوگویی با بیبیسی تاکید میکند که جهان امروز باید توجه خود را به تولید کودها کشاورزی موردنیاز معطوف کند، زیرا از همینجا است که تولید و تامین مواد غذایی با تهدید روبهرو میشود و قیمتها افزایش پیدا میکنند.

وی میافزاید: قیمت کود بسیار بالاست و ازاینرو تولید آمونیاک [که برای تولید کود استفاده میشود] در اتحادیه اروپا بهطور چشمگیری کاهشیافته است که همه اینها البته به تاثیر جنگ روسیه بر قیمت گاز و دسترسی به انرژی مرتبط است.

سخن پایانی

در پایان باید تاکید کرد که چالشهای بزرگی پیش روی تامین مواد غذایی است. صندوق بینالمللی پول میگوید: در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و کود، کشورها بیش از ۷۱۰ میلیارد دلار برای اقدامات حمایتی اجتماعی هزینه کردهاند که یک میلیارد نفر را پوشش میدهد که از این میان 380 میلیارد دلار برای پرداخت مستقیم یارانهها مورداستفاده قرارگرفته است.این نوع حمایت مفید است، اما واضح است که تولید پتاس و کود باید در وهله اول وجود داشته باشد. درنتیجه، پیشرفتها در این زمینه بهویژه هرگز به این فوریت نبوده است.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39kqvw