اختصاصی گسترش نیوز:

تولید در بخش خدمات گران‌ می‌شود؟

​آخرین گزارش‌ها از تورم تولیدکننده خدمات در کشور نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای این بخش کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه کل اقتصاد بوده است. با این حال تورم سالانه در این بخش از تورم سالانه کل در اقتصاد کشور پیشی گرفته است.

براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کشور نسبت به فصل قبل آن، که آن را تورم فصلی می‌نامند، در زمستان ۹۹ به ۷.۳ درصد رسید که نسبت به تورم فصلی پاییز سال گذشته کاهش ۴.۳ واحد درصدی داشته است. در پاییز ۹۹ بالاترین تورم ممکن رخ داد به نحوی که در مهرماه آن سال نرخ تورم ماهانه به هفت درصد رسید. این نرخ بالاترین شاخص تورم ماهانه در طول دهه ۹۰ بوده است. تورم هفت درصدی ماهانه اگر برای دوازده ماه یک سال به شکل مداوم ادامه یابد در پایان سال تورم سه رقمی خواهد شد. در پاییز ۹۹ نرخ تورم فصلی تولیدکننده بخش خدمات به ۱۱.۴ درصد رسیده بود.

کمترین تورم فصلی در میان تمام زیرگروه‌های بخش خدمات، به بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با ۰.۲ درصد تعلق گرفت. پس از آن فعالیت‌های بیمه نیز ۰.۹ درصد در زمستان سال ۹۹ نسبت به پاییز افزایش قیمت را تجربه کردند. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است که افزایش ۱۶.۵ درصدی را در یک فصل تجربه کرده است. پس از آن فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا تورمی ۱۶.۳ درصدی داشت.

تورم نقطه‌ای خدمات عقب‌تر از تورم کل

در بخشی دیگر از گزارش اخیر آمده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ایران نسبت به فصل مشابه سال قبل که تورم نقطه به نقطه هم نامیده می‌شود در زمستان سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود. این در حالی است که تورم نقطه‌ای کل اقتصاد را پیش‌تر ۴۷.۸ درصد اعلام کرده بودند. به این ترتیب بخش خدمات تورمی کمتر از میانگین کل تورم در کشور داشته است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در پاییز سال گذشته ۴۰.۲ درصد بود که بر این اساس می‌توان ادعا کرد نرخ تورم نقطه به نقطه این بخش در آخرین فصل سال گذشته افزایش ۲.۴ واحد درصدی داشته است. به عبارت ساده‌تر میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه کنندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور در فصل زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ افزایش ۴۲.۶ درصدی داشته است.

در میان زیربخش‌های مختلف خدمات، کمترین نرخ تورم به بخش آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با ۱.۷ درصد تعلق گرفته است. در مقابل بیشترین تورم نقطه به نقطه در میان تمام زیربخش‌های گروه خدمات با ۷۰.۸ درصد به فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا تعلق گرفته است.

تورم سالانه خدمات افزایش خواهد یافت

در بخش دیگر گزارش به تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۹ بررسی شده است. این شاخص که آن را تورم میانگین سالانه هم نام‌گذاری کرده‌اند در آخرین فصل سال گذشته به ۳۷.۸ درصد رسیده بود. این مهم نشان می‌دهد تورم میانگین در بخش خدمات بیش از تورم سالانه کل بوده است. تورم سالانه کل در پایان اسفند سال گذشته به ۳۶.۴ درصد می‌رسید. پس می‌توان نتیجه گرفت با وجود اینکه تورم نقطه‌ای بخش خدمات نسبت به تورم نقطه به نقطه کل کمتر است اما تورم سالانه این بخش بیش از میانگین تورم کلیه بخش‌های اقتصادی بوده است. به این ترتیب اگر شاخص تورم خدمات به روند فعلی خود ادامه دهد احتمالا باید به تدریج از تورم نقطه‌ای کاسته شده و بر تورم میانگین آن قدر افزوده شود تا این دو شاخص با یکدیگر به تعادل برسند.

تورم سالانه در پاییز ۹۹ به ۳۵.۳ درصد می‌رسید که تا زمستان این شاخص افزایش ۲.۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. در زمستان سال گذشته در میان بخش‌های خدمات در کشور کمترین تورم سالانه مربوط به بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه مربوط می‌شود. نرخ تورم سالانه این بخش در زمستان ۹۹ حتی به یک درصد هم نرسید و براساس آخرین محاسبات ۰.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر بیشترین تورم سالانه در میان گروه‌های مختلف بخش خدمات به بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با ۵۷.۳ درصد تعلق گرفته است.

24-02-00-nemodar-tavarom.jpg

نویسنده: امیرعباس آزرم وند


چاپ