ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در اشتغال در دستور وزارت کار

معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد فرصت‌های شغلی در طرح‌های وزارت کار، گفت: با اجرای سیاست‌های فعال بازار کار برای بیش از ۸۹ هزار نفر زمینه ایجاد شغل یا اشتغال‌پذیری فراهم شده است.

عیسی منصوری در این خصوص، اظهار کرد: بررسی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل گذشته ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۲۷۲۶ میلیارد ریال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و اشتغال زیاد با هزینه کم نتیجه اجرای سیاست‌های فعال بازار کار بوده است.

وی از طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد نام برد که هم اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.

میانگین هزینه فرصت شغلی در این طرح‌ها کمتر از ۳.۵ میلیون تومان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ را حدود ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ذکر کرد و گفت: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل ۹۸ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

به گفته منصوری، اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎرورزی و ﻣﻬـﺎرت آﻣـﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و شغل اولی می‌شود نیز صادق است.

تشکیل ۲۲۰ گروه خودیار جدید در مناطق کم برخوردار

معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از تشکیل ۲۲۰ گروه خودیار جدید خبر داد و گفت: در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨدﺳﺎزی و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، ۲۲۰ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از ۸۰ ﮐﺎﻧﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به گفته وی، در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ پایین است و ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ‌ای ﻓﻌـﺎل، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ؛ ضمن آنکه در کوتاه مدت و با اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، زﻧﺎن و ﺧـﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ، ﻣﯽﺗﻮان به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست یافت.

منصوری درعین حال درباره چهارچوب متداول پیاده‌سازی سیاست‌های فعال بازار کار گفت: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ این ﺳﯿﺎﺳﺖﻫا ﻫﻤﻮاره ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳـﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺘﻮارند.

برنامه‌های مهم وزارت کار برای حفظ اشتغال موجود

وی با بیان اینکه وزارت کار ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ، گفت: این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ، ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای، ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و اﻋﺘﺒﺎری در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اعم از ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.

 
منبع: ايسنا

چاپ