مجمع اقتصادجهانی
مجمع اقتصاد جهانی اعلام کرد

ارتقای ۲۷ پله‌ای ایران

گروه اقتصاد: مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود ۶ شاخص اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد و آخرین وضعیت جایگاه ایران در اقتصاد دنیا را تشریح کرد.


به گزارش صمت، مجمع اقتصاد جهانی در قدم اول از نزول یک پله‌ای اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری خبر داد. همچنین در این گزارش نسبت تراز بودجه دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی یا کسری بودجه منفی ۰/۹ درصد عنوان شده و ایران از این لحاظ در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. در ادامه مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده، ایران از لحاظ شفافیت در سیاست‌گذاری با امتیاز ۳/۲ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. گفتنی است این مجمع جهانی درخصوص میزان بدهی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۱۳ به این کشور رتبه ۶ را داد. بر اساس این گزارش، نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۳ افزون بر ۴۶ درصد اعلام شده که بدین ترتیب ایران در رتبه ۶ جهان از این نظر قرار گرفته است.

 

ارتقای ۲۷ پله‌ای
گفتنی است در تشریح جزییات این گزارش، مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است کسری بودجه ایران کاهش یافت و ایران ارتقای ۲۷ پله‌ای را در این شاخص تجربه کرد.
بر همین اساس نسبت تراز بودجه دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی یا کسری بودجه منفی ۹/۰درصد عنوان شده و ایران از این لحاظ در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. براساس این گزارش، سال گذشته کسری بودجه دولت ایران منفی۲/۳درصد برآورد شده و رتبه ایران ۶۲ اعلام شده بود.
اما از سوی دیگر مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود از نزول یک پله‌ای اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری خبر داد و اعلام کرد: ایران بین ۱۴۴ کشور رتبه ۸۳ را از این نظر به‌دست آورده است.

 

شاخص رقابت‌پذیری
بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص رقابت‌پذیری رتبه ۸۳ را از بین ۱۴۴ کشور جهان کسب کرده است. شاخص رقابت‌پذیری ایران ۴/۰۳ محاسبه شده است و رتبه ایران نسبت به سال گذشته یک پله نزول کرده است، یعنی رتبه ایران در سال ۲۰۱۳ برابر ۸۲ بود که نسبت به سال پیش از آن ۱۶ پله نزول کرده بود.

 

میزان شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها
در این گزارش، ایران از لحاظ شفافیت در سیاست‌گذاری با امتیاز ۳/۲ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. رتبه ایران در سال گذشته ۱۳۱ عنوان شده بود. به این ترتیب رتبه ایران امسال ۵ پله صعود کرده و میزان شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر شده است. این درحالی است که میزان شفافیت در کشورهای اروپایی مذاکره‌کننده با ایران کاهش یافته و رتبه این کشورها تنزل داشته است.

 

بدهی
بر اساس این گزارش، ایران از نظر میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۱۳ در رتبه ۶ این فهرست
قرار گرفته است. این رقم برای ایران برابر با ۱۰۶ درصد اعلام شده که بدین ترتیب رتبه ایران نسبت به سال گذشته ۳ پله صعود کرده است و میزان بدهی ایران ۰/۱درصد کاهش یافته است.

 

رتبه ششم پس‌اندازهای ملی ایران در جهان
گفتنی است نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۳ افزون بر ۴۶ درصد اعلام شده که بدین ترتیب ایران در رتبه ۶ جهان از این نظر قرار گرفته است.
ایران سال گذشته با نسبت ۳۵ درصد پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۵ جهان از این لحاظ قرار داشت.
آنچه به عنوان پس‌اندازهای ملی کشورها در این جا مورد محاسبه قرار گرفته مجموع پس‌اندازهای ۲ بخش عمومی و خصوصی است و سرمایه‌گذاری‌های ناخالص داخلی به همراه تراز حساب‌های جاری را دربرمی‌گیرد.


چاپ