اقدامات وزارت علوم برای کاهش تقلب در امتحانات

صفوی: اختیارات برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ها به عهده دانشگاه هاست.

صفوی، رئیس تحقیقات و فناوری کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: سیاست‌های وزارت علوم برای کاهش تقلب امتحانات مجازی در ترم گذشته به این ترتیب بوده است که اختیارات برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ها به عهده دانشگاه هاست.

بسیاری از استادان با روش‌های گوناگون تشخیص تقلب و تخلف آشنا هستند و باید بدانیم که در امتحانات حضوری هم میزان تقلب در میان دانشجویان به میزان کم یا زیاد وجود دارد.
به هر حال نمی‌توان میزان تقلب را در امتحانات مجازی دانشجویان به صفر رساند، بلکه می‌توان کاهش داد.


چاپ