سقف معافیت مالیاتی حقوق چقدراست؟

سقف معافیت مالیاتی حقوق ۴ میلیون تومان تعیین شد.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان پیش بینی شده است.

maliat23232.jpg
چاپ