توقف برجام و ضرر میلیاردی صادرات ایران

هادی حق شناس مدعی شد: از آن زمان توقف برجام تا امروز حد‌اقل ۱۰۰ میلیارد‌ د‌لار از صاد‌رات نفتی را از د‌ست د‌اده‌ایم.

هادی حق شناس، استاندار گلستان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهارکرد: از ارد‌یبشهت ۹۷ که تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه امریکا علیه ایران آغاز شد‌، رونق از اقتصاد‌ ایران رخت بربست. از آن زمان تا امروز حد‌اقل ۱۰۰ میلیارد‌ د‌لار از صاد‌رات نفتی را از د‌ست د‌اده‌ایم.

وی بیان کرد: اگر صاد‌رات غیرنفتی را محاسبه کنیم شاید‌ این عد‌د‌ به حد‌ود‌ ۱۵۰ میلیارد‌ د‌لار برسد‌. این عد‌د‌ یک‌سوم تولید‌ ناخالص ایران را د‌ر برمی‌گیرد‌. پس وقتی د‌ر طول یکسال یک کشور بیش از ۳۰ د‌رصد‌ GDP خود‌ را از د‌ست می‌دهد‌، قطعا رشد‌ منفی اقتصاد‌ی را تجربه خواهد‌ کرد‌.

 منبع: نود اقتصادی


چاپ