حمل‌ونقل مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و می‌تواند تمامی پیامدهای مثبت حاصل از عملیات موفق حمل‌ونقلی را سبب شود. اینکه صنعت حمل‌ونقل به چه شکلی می‌تواند منجربه ارتقای صنعت نمایشگاهی شود از مهم‌ترین مسائلی است که در این دو صنعت (حمل‌ونقل و نمایشگاه) به صورت مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

صفحه1 از515