صمت وزارت خانه‌ای در هوا!

انتخاب یک فرد اصلح ومناسب وزارت صمت همچنان در رده ابهام مانده است ونهاد ریاست جمهوری نتوانسته برای معرفی یک فرد قابل قبول جامعه صنعتی کشورومجلس به اجماع برسد.

این روزها همه ازجنگ ونبرد پنهان درنهاد ریاست جمهوری بین واعظی، نوبخت، جهانگیری، نهاوندیان و فروزنده خبر می‌دهند و هرکدام ازاین افرادبا توجه به نفوذشان درریاست جمهوری بدنبال قبولاندن فرد تحت امرخودبه روحانی هستند! آخرین فردی که احتمال معرفیش به مجلس زیاد بود سالاری مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بود که از سوی واعظی حمایت می‌شد، امایکدفعه دو روز با انتشار برخی از اخبارتایید نشده درخصوص سوابق مالی ومدرک سالاری معرفی وی مسکوت ماند وتا لحظه انتشاراین خبراز معرفی وی خبری نیست.

منابع آگاه معتقدند: انتشاراین اسناد درخصوص سالاری و برادرش عصبانیت روحانی را درپی داشته است و گفته می‌شود او حاضر نیست بخاطر این سوابق افراد با مجلس درگیر شود.

این منابع مطلع همچنین اظهارکرده اند: انتشارچنین خبرهایی درخصوص سالاری بهت و حیرت فعالان سیاسی را درپی داشته است آگاهان معتقدند اگر سالاری به مجلس معرفی شود قطعا بامخالفت مجلس روبه‌رو خواهدشد ورای اعتماد نخواهدگرفت.

همچنین این منابع می‌گویند: باکمرنگ شدن معرفی سالاری به مجلس افرادی چون اتابکی، وحدت، رزم حسینی و مسعودکرباسیان درمنوی انتخاب برای وزارت صمت هستند آنچه که مهم است ازخرداد امسال این مهم‌ترین وزارتخانه کشور بلاصاحب بوده روحانی نتوانسته با قاطعیت نشان دادن فردمناسبی راپیداکند.

بهرحال هنوز «دودسفید»ازکاخ ریاست جمهوری ایران دیده نشده وهمه چیز در هاله‌ای ازابهام ماند

 
منبع: اقتصاد ایران

چاپ