با بررسی آسیب‌ها و چالش‌های روابط عمومی در ایران تاکید شد

تحقق ارتباط دوسویه

 باتوجه به اهمیت روابط عمومی و ارتباطات در دنیای کنونی فقدان ساخت‌ها و زیرساخت‌های مادی از جمله فناوریکی، از یک سو و فقدان مبانی فکری، حقوقی و مدیریتی از سوی دیگر سبب شده روابط‌عمومی‌ها در ایران در پاسخگویی سیستماتیک و نهادینه شده به نیازهای افکار عمومی ناتوان باشند.

در نتیجه کارکردهای روابط‌عمومی نه‌تنها در مقابل افکار عمومی بلکه به‌عنوان یک خرده‌سیستم در سیستم‌های بزرگ‌تر مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و... نیز نامطلوب به‌نظر می‌رسد. جایگاه مشتریان نزد این واحدها در سطحی نازل است؛ بنابراین بدون استثنا، میان نیاز واقعی مشتریان و قابلیت واقعی پاسخگویی روابط‌عمومی‌ها، شکافی به عمق توسعه انسانی وجود دارد.

مستندسازی نظام پاسخگویی به مشتریان به‌عنوان شاخص اصلی مشتری‌گرایی در سازمان‌های مدرن، در غیاب برنامه‌ها و سیاست‌های مشتری‌مدارانه، وجود ندارد و در برنامه و عمل روابط‌عمومی‌ها دیده نمی‌شوند. روابط‌عمومی‌ها در ایران با الگوی تبلیغی سازگارند.

قربانعلی تنگ‌شیر- عضو هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی


چاپ