نقش روابط‌ عمومی‌ها و حکمرانی

حکمرانی خوب اصطلاحی است که در چند دهه گذشته در محافل علمی و دانشگاهی گسترش پیدا کرده است، اصطلاحی که در گام نخست دارای بعد اقتصادی بود و بانک جهانی آن را روش اعمال قدرت برای مدیریت اقتصادی کشورها و منابع اجتماعی آن جوامع برای رسیدن به توسعه تعریف کرد و براساس آن برخی پژوهشگران حکمرانی را مقدمه توسعه پایدار دانستند.

پس از گسترش اصطلاح حکمرانی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، اصطلاح حکمرانی خوب فقط به بعد اقتصادی محدود نماند و بعد سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی نیز مورد توجه محافل آکادمیک به‌ویژه سیاست‌گذاران قرار گرفت و ۶ شاخص برای ارزیابی آن مشخص شد. 
صدا و پاسخگویی(voice and accountability) یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از سوی بانک جهانی به‌عنوان دومین شاخص حکمرانی خوب مورد تاکید قرار گرفته است. 
همان موضوعی که باید دغدغه نخست روابط‌عمومی‌ها نیز باشد. به‌عبارت دیگر، حکمرانی بر مسئله تعامل و ارتباطات تاکید دارد و برخلاف دستورهای حکومتی از بالا، نقش ذی‌نفعان، چه نهادهای دولتی و چه نهادهای مدنی و مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار داده است. 
همانطور که کروزیه دولت فروتن را مطرح می‌کند که در آن شرط کامیابی سیاست‌های عمومی، پذیرش آن از سوی شهروندان و مشارکت‌کنندگان است. 
از آنجایی که روابط‌عمومی یک فعالیت مبتنی بر ارتباط است، می‌تواند به شناخت، درک متقابل و ارتباطات یک سازمان با مخاطبان به‌منظور کامیابی در سیاست‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا کند.
 شاید به همین دلیل است که انجمن متخصصان، روابط‌عمومی را مدیریت تعامل و تفاهم میان سازمان و ذی‌نفعان و تضمین منافع مشترک و اعتماد میان آنها تعریف کرده است. 
تعامل میان سازمان و مخاطبان، همان وجه مشترک میان ویژگی روابط عمومی و حکمرانی خوب است.
 البته مراد از مقایسه روابط‌عمومی و حکمرانی به منزله اضافه کردن ابعاد جدید به حکمرانی نیست، بلکه تلاشی است در راستای تاکید بر پاسخگو بودن روابط عمومی که این پاسخگویی و ایجاد ارتباط دوسویه با مخاطبان و شریک کردن آنها در امور مربوط، نه‌تنها رضایت ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند شرایط حکمرانی خوب در کشور را فراهم کند. 
در چنین شرایطی سه رکن اصلی در صحنه حکمرانی؛ یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توانند مشارکت به‌معنای وجود، امکان و برقراری ارتباط دو یا چند جانبه و وجود تعامل همکارانه میان بخش عمومی و بخش خصوصی را برقرار کنند.
آرش امیری - دکترای سیاست‌گذاری عمومی و مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرآفتاب


چاپ