نقش ویژه روابط‌عمومی در توسعه نمایشگاه‌

 جدا از تعاریف گوناگونی که از روابط‌عمومی در محافل عرفی و آکادمیک ارائه‌شده، روابط‌عمومی را می‌توان هنر مدیریت حل مسائل و مشکلات میان یک سازمان با گروه‌های اجتماعی و مخاطبان آن دانست.

روابط‌عمومی پنجره برندسازی است

 در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در نگاه اقتصاد جهانی اصل بر این است که همه عوامل و مولفه‌ها تحت کنترل باشند که یکی از این عوامل ارتباط با مشتریان و روابط‌عمومی است.

انتقال عملکردها به مخاطبان

 غرب آسیا در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: روابط‌عمومی‌ها پل ارتباطی میان سازمان‌ها و مخاطبان خود هستند.

تخصص، ضرورت بهبود عملکرد روابط‌ عمومی

 در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی اهمیت فعالیت در بخش روابط‌عمومی به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی گفت: نقش روابط‌عمومی در واحدهای صنایع معدنی به لحاظ ماهیت این شرکت‌ها بسیار مهم و اثرگذار است.

ذوب‌آهن منبع فرصت‌هاست

 به‌عنوان یک فعال در بخش روابط‌عمومی، درگفت‌وگو با صمت به مزایای همکاری در واحد روابط‌عمومی این واحد صنعتی و معدنی اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین مزیت کار با واحد روابط‌عمومی شرکت صنعتی و معدنی ذوب‌آهن می‌توان به فرصت‌ها اشاره کرد.

روابط‌عمومی، درجه اول اهمیت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت به ارزش و نقش موثر روابط‌عمومی در سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: رویکرد من در مواجهه با مسائل مبتنی بر نوآوری و علم است و موضوع روابط‌عمومی نیز از این قاعده مستثنا نیست.