دوشنبه 03 مهر 1402 - 25 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1401/07/05
کد خبر: 19819

ضرورت هم‌افزایی در زنجیره تولید

فضل‌اله جمالو-کارشناس صنعت خودرو

در حالی که در سالهای اخیر، تیراژ تولید خودرو به نیم و دوسوم رسید و بخشی از خودروهای ناقص هم در آمار تولید لحاظ میشد، صحبت از تولید سالانه ۳ میلیون خودرو در کشور است.

بهطور قطع، ظرفیت تولید بیش از آمار موجود است.

افزایش ظرفیت مونتاژ خودرو خیلی سخت نیست؛ منوط به اینکه قطعات موردنیاز از داخل یا خارج تامین شود.

ضمن اینکه این اقدام به یکباره ممکن نیست؛ اینکه امروز تصمیم بگیریم و در ۳ یا ۴ ماه آینده محقق شود. بنابراین با داشتن ظرفیت مونتاژ در خودروسازی باید قطعهسازی هم مجهز و آماده این تیراژ باشد.

تحقق این هدف، برنامهریزی طولانی میطلبد و نیازمند کار هماهنگ و شبانهروزی بین خودروسازان و تامینکنندگان قطعات است تا تیراژ ۳ میلیون خودرو در سال محقق شود. برای رسیدن به این تیراژ، مقدماتی نیاز است تا پیوستاری در زنجیره تولید ایجاد شود.

 بههر حال، با نیروی کار فعلی نمیتوان به زنجیره تامین ۵ برابری رسید. علاوه بر اینکه ماشینآلاتی باید اضافه یا تجهیزاتی که استفاده نمیشوند، اورهال شوند. در هر صورت باید طی فرآیندی علمی برنامهها را دنبال کنیم.

در چند سال اخیر با پدیده جدید خودروهای ناقص روبهرو بودهایم. عموما در پیگیریها اعلام میشد قطعات الکتریکی و الکترونیکی خارجی تامین نمیشود. تحریم و افزایش مصرف چیپستها، تامین را با مشکلاتی همراه کرده بود. آیا بهمنظور افزایش تیراژ تولید، برنامهای برای تامین تمام قطعات داخلی و خارجی تدوین شده است؟ برای هر تغییر باید کار کارشناسی انجام شود.

آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به تیراژ تولید ۳ میلیون خودرو، برنامه خاصی دارد یا پیشنیازهای آن را فراهم کرده است؟ بیشتر دلیل تجاری نشدن خودروها به سیاستهای غیرتولیدی شرکتهای خودروسازی برمیگشت تا در هماهنگی با بازار قیمتها را افزایش دهند. از سوی دیگر، تامینکنندگان قطعات خارجی هم ظرفیت مشخصی دارند و برای سفارش کار بیشتر باید موضوع از قبل اعلام شود. نمیتوان آسانسوری حرکت کرد و تنها با شیب ملایم میتوان این آمادگی را در زنجیره تامین بهوجود آورد.

حتی خودروساز هم برای مونتاژ بیشتر باید تجهیزات خود را وسیع و بهروز کند و نیروی انسانی باید برمبنای برنامه جدید بسیج شوند.

 اگر با ظرفیت فعلی بتوانیم ۳ میلیون خودرو تولید کنیم، یک معجزه در صنعت خودرو رخ داده است.

موانع افزایش تیراژ، مسائلی در داخل و خارج بوده و باید دید مونتاژکاران چقدر آمادگی تامین ماشینآلات و قطعات موردنیاز برای تحقق این هدف را دارند.

بهنظر میرسد پیش از افزایش تیراژ تولید باید ساختار صنعت خودرو متحول شود تا رانتهای موجود که تولید را به محلی برای بازی قیمتی خود بدل کردهاند، حذف شوند. وقتی روند تولید اصلاح شود، بهطور خودکار بسیاری از تغییرات رخ میدهد؛ بنابراین برای رسیدن به عدد درنظر گرفته شده برای افق ۱۴۰۴ یعنی تولید ۲ میلیون خودرو برای بازار داخل و یک میلیون خودرو برای بازار جهانی نخست باید تحولاتی بنیادی در صنعت خودرو کشور رخ دهد.

 رسیدن به تیراژ موردنظر پیشنیازهایی دارد که در صورت تامین این نیازها میتوان امیدوار بود در لایههای بعدی صنعت خودرو پس از مدیریت درست به دستاوردهایی در حوزه تولید و صادرات و به اهداف تعیینشده دست پیدا کند. در این راستا همافزایی زنجیره تولید و تامین نقش مهمی دارد. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4v5mvp