سه‌شنبه 16 خرداد 1402 - 06 Jun 2023
بیست و پنجمین دوره انتخاب شرکت‌های برتر ایران برگزار شد
کد خبر: 33862

شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب‌وکارها

برترینها معرفی میشوند

امسال نیز این مراسم برگزار شد و ۵۰۰ شرکت به عنوان شرکتهای برتر معرفی شدند. این رتبهبندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاههای اقتصادی کشور، فضای روشنتری از کسبوکار اقتصادی کشور ارائه میدهد و به مدیران بنگاههای اقتصادی، سیاستگذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیقتری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند. صمت در این گزارش به برگزاری بیست و پنجمین دوره انتخاب شرکتهای برتر ایران پرداخته است.سازمان مدیریت صنعتی، باهدف تولید اطلاعات در مورد بنگاههای اقتصادی کشور و شفافسازی فضای کسبوکار، ارائه تصویری روشن از جایگاه بنگاههای اقتصادی و گروههای صنعتی مختلف، گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی کشور و علمیتر نمودن فضای تصمیمگیری مدیران، «رتبهبندی شرکتهای برتر ایران» را برای بیست و پنجمین سال متوالی اجرا کرد. به گزارش ایدرو نیوز، این رتبهبندی مشابه با رتبهبندی معتبر Fortune شرکتهای بزرگ و برتر ایران را در فهرستهای متنوع معرفلی کرده و این فهرست را نشر میدهد؛ امسال نیز ۵۰۰ شرکت به عنوان شرکتهای برتر معرفی شدند.

شاخصهای انتخاب برترینها

طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و در ۲۵ سال گذشته، ۵۰۰ شرکت منتخب به عنوان برترینهای ایران، ابتدا براساس شاخص میزان فروش (درآمد) مشخص میشوند. پس از آن، بر اساس مجموع ۳۳ شاخص رتبهبندی دیگر با هم مقایسه و رتبهبندی میشوند.این روند در سالهای گذشته اجرا شده و هر سال نیز شاخصهای جدیدی به این فهرست اضافه میشوند. از آن جمله ۴ شاخص بهرهوری کل، بهرهوری کل عوامل، بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری سرمایه در سالهای اخیر به فهرست سنجش شرکتهای برتر ایران اضافه شدهاند.

جایزه برترینها

 براساس ارزیابی از روند رشد شرکتهای برتر طی ۴ سال اخیر، از بین ۱۰۰ شرکت برتر به ۱۰ شرکت به عنوان «شرکتهای پیشرو» تندیس اهدا میشود. همچنین از شرکتهای برتر از نظر رشد سریع، شرکتهای برتر صادراتگرا، شرکتهای اول در گروههای صنعتی و شرکتهای برتر در برخی شاخصها تقدیر میشود.در این ارزیابی ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران با ۵۰۰ شرکت بزرگ ترکیه و ۵۰۰ شرکت بزرگ امریکا مقایسه میشوند. به عنوان نمونه در این ارزیابی رشتههای مختلف کسبوکار در ایران با رشتههای کسبوکار در این دو کشور از جنبههای مختلف مقایسه میشوند.

۳۳ شاخص برای ارزیابی

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر ایران با اشاره به معرفی شرکتهای برتر ایران گفت: در بیست و پنجمین دوره انتخاب شرکتهای برتر ایران ۳۳ شاخص مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مجید درویش اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهرهوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار را از جمله دسته بندیهای اصلی (IMI- ۱۰۰) برای ارزیابی شرکتها عنوان کرد که هر یک شامل شاخصهای مختلفی هستند. درویش افزود: در رتبهبندی علاوه بر اینکه جایگاه هر شرکت در فهرستهای عمومی نشان داده شده، جایگاه شرکت در گروه صنعتی مربوط نیز مشخص میشود.

معاون سازمان مدیریت صنعتی افزود: حضور شرکتها در این رتبهبندی کاملا اختیاری و داوطلبانه است و آمارهای عملکردی ارائه شده از سوی آنها، از صورتهای مالی مستند و حسابرسی شده استخراج شده است.

مدیر مرکز رتبهبندی شرکتها با اشاره به اهداف سازمان مدیریت صنعتی از رتبهبندی شرکتهای بزرگ ایران گفت: تولید اطلاعات بنگاههای بزرگ اقتصادی و شفافسازی فضای کسبوکار، میزان اثرگذاری شرکتها در اقتصاد ملی و گسترش رقابت بین بنگاهها از جمله اهداف رتبهبندی است.

 سهم برترینها در تولید ناخالص داخلی

مجید درویش معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهارکرد: مطابق رتبهبندی انجام شده ۵۰۰ شرکت برتر کشور حدود ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارند. وی بیانداشت: طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد واقعی فروش ۵۰۰ شرکت یادشده گویای آن است که این بنگاهها همچون لکوموتیوی برای اقتصاد کشور عمل کردند.

وی با اشاره به تولید این اطلاعات در ۲۵ سال گذشته، ادامه داد: بررسی روند این اطلاعات، نشان دهنده افت و خیزهای صنایع مختلف است که میتواند در سیاستگذاریهای اقتصادی و صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

درویش معاون سازمان مدیریت صنعتی در مورد صحتسنجی اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاههای اقتصادی گفت: اطلاعات از مستندترین اطلاعات شرکتها یعنی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استخراج میشود. در این فرآیند کنترل میشود که صورتهای مالی حتما حسابرسی شده باشد.

تفاوت شرکتهای بزرگ با کوچکها

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در نشست خبری بیست و پنجمین سال رتبهبندی شرکتهای برتر ایران اظهارکرد: هدف اصلی از رتبهبندی شرکتهای برتر کشور، شفافسازی اطلاعات برای کسبوکارها است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری افزود: امروز ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی برای رتبهبندی شرکتهای بزرگ اتفاق افتاده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بیانداشت: یکی از تفاوتهای اصلی شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک و متوسط، زنجیره تامین بسیار گسترده آنها در سطح کشور است و بهطور معمول یک زنجیره ارزش بینالمللی را نیز به دنبال خود دارند؛ بر این اساس شرکتهای بزرگ، شرکت پیشران در اقتصاد کشورها محسوب میشوند. 

کیانی بختیاری ادامهداد: اشتغالزایی بزرگ و پایدار برخلاف شرکتهای کوچک و متوسط، از دیگر مشخصههای شرکتهای بزرگ است و در هر منطقهای که این شرکتها به وجود آمدهاند یک توسعه منطقهای نیز به وجود آمده است.

وی با تشریح اهداف رتبهبندی شرکتهای بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه بر شفافسازی اطلاعات برای کسبوکارها، تولید و تحلیل اطلاعات برای برنامهریزان و تصمیمگیران حوزههای اقتصادی، تولید اطلاعات برای خود این بنگاهها در راستای رقابتپذیری و تولید اطلاعات برای جامعه علمی کشور انجام میشود.

اعتلای برند کارفرمایی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ادامهداد: این سازمان محل رجوع بخشهایی از حاکمیت برای اطلاعگیری از بنگاههای برتر کشور است و برنامههایی همچون دیدار کارآفرینان و مدیران شرکتهای بزرگ با مقامات عالی از طریق وجود اطلاعات همین سازمان انجام میشود.

وی اضافه کرد: اعتلای برند کارفرمایی برای بنگاهها دیگر هدف از این ارزیابی است که سبب میشود شرکتهای بزرگ یاد شده مورد رجوع مشتریان قرار بگیرند و سازمانها و نهادهایی که تسهیلات و امکانات میدهند با خیال راحتتری وامهای خود را در اختیار آنها قرار دهند و همچنین مگا پروژهها و پروژههای ملی به این شرکتها ارجاع داده شود.

کیانی بختیاری گفت: همچنین اطلاعات رتبهبندی به سایر زبانها ترجمه شده و در اختیار سفارتخانههای کشورمان قرار میگیرد که میتواند یاریرسان شرکتهای بزرگ برای حضور در پروژههای بینالمللی، ایجاد اتحاد استراتژیک خوب و قرار گرفتن آنها در زنجیره ارزش بینالمللی باشد.

علت تداوم رتبهبندی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره شاخصها و علت تداوم رتبهبندی گفت: دلیل اصلی این است که ما متدولوژی ساده اما شفافی است که وجود دارد. نخستین شاخص درآمد بوده است. شرکتهایی که درآمد خوبی دارند به این معنا است که اثرگذاری بالایی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تامین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به دنبال این شاخص، موارد دیگری نظیر اشتغالزایی و ارتباطات بینالمللی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین بحث شعارهای سال نیز به عنوان یکی از شاخصهای رتبهبندی در نظر گرفته میشود. شرکتهای دانشبنیان نیز معمولا کوچک مقیاس هستند اما میتوانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.

سخن پایانی

از آنجا که شرکتهای برتر فهرست IMI-۱۰۰ سهم زیادی در تولید ملی دارند، رسالت مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر در سازمان مدیریت صنعتی، شناسایی و معرفی این شرکتها بوده است. بنابراین مانند سالهای گذشته، سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۴۰۱ نیز، اقدام به رتبهبندی شرکتهای برتر ایران (رتبهبندی IMI-۱۰۰) نموده است. این رتبهبندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی کرد که با هدف شناسایی جایگاه بنگاههای اقتصادی و کمک به سیاستگذاران اقتصادی کشور انجام میشود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3nrkovگل گهر فولاد خوزستان فولاد هرمزگان زر ماکارونافرانترسپینابانک ملیدیزل ژنراتور کاشانی آمیکوابزار دقیقروزگار خودروگسترش نیوزصمتروزگار معدن