چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 86876
تاریخ انتشار: 1402/03/17 09:48
در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی عنوان شد

خروج از سیاه‌چاله رشد منفی سرمایه‌گذاری

شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که لزوم برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه و افزایش دانش مالی در بین مدیران، تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشور و همین‌طور آحاد جامه به‌خوبی احساس می‌شود.

ایجاد تلاطمهای اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریم و وقوع منازعات بینالمللی لزوم ارتقای جایگاه صنعت مالی کشور را بیش از گذشته نمایان ساخت. از اینرو گردهمایی سالانه اهالی بازار، دستاندرکاران، مدیران و علاقهمندان این حوزه در قالب نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) به یک رسم دیرین و نامآشنا تبدیل شده است. نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) بهعنوان بزرگترین رویداد مالی منطقه خاورمیانه و یکی از مهمترین اجتماعات فعالان اقتصادی کشور به ایستگاه پانزدهم خود رسیده و روز گذشته با حضور ۳ ضلع اثرگذار بازارهای مالی شامل بازار پول، بیمه و سرمایه روز گذشته آغاز به کار کرد تا زمینههای توسعه همکاری برای تامین مالی پروژهها، افزایش دانش و بینش سرمایهگذاری فعالان اقتصادی را بهارمغان آورد. این نمایشگاه بینالمللی تا ۱۹ خرداد در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است.

رشد سرمایهگذاری منفی ۵ به  ۷.۷ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم انجام گرفت و از رشد سرمایهگذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس، از سیاهچاله رشد منفی سرمایهگذاری خارج شدیم. بهگزارش صمت، احسان خاندوزی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) اظهار کرد: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپردهها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسید که نشاندهنده استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات است. همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که قدری بهبود داشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به تسهیلات خرد اشاره کرد و گفت: تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، سهم شرکتهای دانشبنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه شاهد عملکرد مثبتی بودهایم، تصریح کرد: در بخش بازار سرمایه، افزایش سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. وی افزود: اوراق شرکتی و تامین مالی شرکتها ۴ برابر شد و از ۳۲هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. از طرف دیگر، سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است. خاندوزی بااشاره به اینکه رشد مستقل صنعت مالی یا مالیسازی اقتصاد بهنوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی امری مطلوب نیست، گفت: صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. بنابراین، نیازمند سیاستهای ایجابی در حوزه اعتبارات هستیم، بخش مالی نباید در خدمت انگیزههای سفتهبازانه غیرمولد قرار گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس، حضور موسسات مالی ناتراز که هزینههای جاری خود را از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی تامین میکنند، قابلتحمل نیست؛ البته این مشکل بهصورت جدیتری در امسال علاج خواهد شد. خاندوزی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم انجام گرفت و از رشد سرمایهگذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس، از سیاهچاله رشد منفی سرمایهگذاری خارج شدیم. وی یادآور شد: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایهگذاری باشد، از اینرو تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایهگذاری انجام شده است. وزیر اقتصاد اظهار کرد: بر این اساس، بانکها مجوز سرمایهگذاری مستقیم پیدا کردند. سرمایهگذاریهای بدون اولویتبندی قابلقبول نیست. راهبرد خروج از سرمایهگذاریهای غلط پیشین مانند الگوی موفق سرمایهگذاری بانکها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته و نگاه افتراقآمیز ما نسبت به دولت قبل همین مجوز سرمایهگذاری بانکها است. خاندوزی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، طرح خوبی در حوزه فاکتور و تضمین تصویب شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهعنوان وزارت اقتصاد مخالف دستگردانی صندوق توسعه ملی در پروژههای جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعههای بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا، ورود سرمایهگذاران بیمهها نیز میتواند پنجضلعی توسعه سرمایهگذاری در کشور را تکمیل کند.

ورود صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی به بازار سرمایه

مجید عشقی در نمایشگاه صنعت مالی ایران گفت: سواد مالی یکی از مولفههای بسیار مهم در قرن حاضر است و ما هم در بازار سرمایه برای نخستینبار برای ارتقای سواد مالی مرکز افکارسنجی را راهاندازی کردهایم و براساس نتایج آن برای ارتقای سواد مالی برنامهریزی میکنیم. وی ادامه داد: در صنعت مالی، بخش خصوصی جایگاه ویژهای دارد و بخش عمده خدمات بازار سرمایه توسط بخش خصوصی اداره میشود و اگر بخواهیم وضعیت را با ۱۰ سال گذشته مقایسه میکنیم، میبینیم که در بخش کارگزاری در دهه گذشته ۱۰ کارگزاری برتر، کارگزاران بانکی هستند، اما امروز کارگزاران بخش خصوصی این جایگاه را تصاحب کردهاند. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در چند سال گذشته بیشتر نوآوریها در صنعت مالی توسط بخش خصوصی انجام شده است، گفت: معتقدم که افزایش مشارکت مردم و مردمیسازی اقتصاد کشور تنها راه تحول رشد تولید در کشور است و از اینرو یکی از کارویژههای ما پذیرش بخش خصوصی در بازار سرمایه است تا به رشد تولید کمک کنیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: به انتشار اوراق بدهی شرکتی تاکید داریم،بنابراین سال گذشته انتشار این اوراق به سهبرابر رسید که امسال هم انتشار اوراق بدهی شرکتی را برای تاغمین مالی تولید افزایش میدهیم و در 2 ماه گذشته حجم بالایی موافقت اصولی بخش خصوصی صادر کردیم و هر هفته یک بخش خصوصی در بازار سرمایه عرضه اولیه کردهایم. عشقی تاکید کرد: کارویژه ما تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه است و مسیر سبز تامین مالی برای شرکتهای معتبر را تعریف کردهایم و فرآیند بیشتر مجوزهای تامین مالی و انتشار اوراق بهادار را الکترونیکی کردهایم و در همین نمایشگاه صکوکپلاس را رونمایی میکنیم. رئیس سازمان بورس بااشاره به ورود صندوق جدید بازنشستگی به بازار سرمایه گفت: در روزهای آینده، ۳ موافقت اصولی برای صندوقهای سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی صادر خواهد شد که هم در راستای تامین آینده شاغلان و بازنشستگان است و هم منابع جدید و مستمر و پایدار برای بازار فراهم خواهد کرد.

قیمتگذاری دستوری، قواعد بازار سرمایه را به هم زد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را به هم زده است، گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم.  محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده شود. در تحقق اهداف، نیازمند بازنگری هستیم. وی افزود: تورم بالای ۴۰ درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است؛ بهنظر میرسد که نیازمند تحول اساسی و آسیبشناسی در نظام اقتصادی هستیم. پورابراهیمی ادامه داد: قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره موردتوجه بوده است و نمیتوانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمتگذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بههم زدهایم و فقط در قضیه قیمتگذاری دستوری تایر، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغیه ۲۶ مادهای درباره برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تکرقمی و... است. در بند یک این ابلاغیه از اساس توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر میتوانند این اهم را پیش ببرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمتگذاری دستوری باید رعایت بشود و این موضوع بارها در مجلس مطرح شده است. پورابراهیمی افزود: عددهای بزرگی تحتعنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمتگذاری دستوری داشتهایم که بر تولید و مصرفکننده، تاثیر مثبتی نداشته است. وی اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور، در مجموع سهم شرکتهای عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد و این مسئله حاکی از یکی از چالشهای اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: طبق آخرین بررسیها که توسط مجلس و سازمان بورس صورت گرفته است، نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی، سهام عدالت سهم ۱۲ درصدی و سهم ۳۱ درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد. باتوجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی رقم نمیخورد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه سیاستهای ارزی بارها و بارها روشهای مختلف را تجربه کردیم. بعضی بهدنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. از سال ۱۳۸۲ تاکنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است. پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریتشده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربههای گذشته قواعد را بر هم میزند. اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چارهای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفهای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیلهای. وی بااشاره به برنامه آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه میتوانیم تحولات بزرگی را پایهریزی کنیم. بهعنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام میکنم که حتما نشستهای خود را با کارشناسان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی جدیتر خواهیم کرد.

سخن پایانی

روز گذشته مراسم افتتاحیه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرعامل شرکت فارابی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، رئیس بیمه مرکزی، معاون امور بانکی و بیمهای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر امور اقتصاد و دارایی و اصحاب رسانه برگزار شد. این نمایشگاه به مدت ۴ روز و تا ۱۹ خرداد ادامه خواهد داشت.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3966lq