شنبه 05 اسفند 1402 - 24 Feb 2024
کد خبر: 35366
تاریخ انتشار: 1401/11/26 06:58
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تاکید کرد

نوسازی نظام برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد بر لزوم بازنگری و نوسازی نظام برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری در کشور تاکید کرد و گفت: با همین نگاه برنامه ارتقای بهره‌وری استان با عنوان «یزد بهره‌ور» در حال تدوین است.

بهگزارش روابطعمومی سازمان، مجید دهقانیزاده در حاشیه برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی بهرهوری به میزبانی استان یزد، بااشاره به اهمیت برگزاری این کنفرانس در ارتقای سطح بهرهوری استان، گفت: بهرهوری تنها رهیافت پایدار و قابلاطمینانی است که قادر است جریان توسعه کشور را به مسیر صحیح هدایت کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه با بهرهوری میتوان مسائل مزمن اقتصاد ایران در عرصههای مختلف تولید، توزیع و مصرف را به شایستگی حل کرد، افزود: بسیاری از بحرانها در کشور از قبیل کمآبی، ناترازی انرژی، ناکارآمدی نظام اداری و.... ریشه در کلان مفهوم بهرهوری دارد.

دهقانیزاده خاطرنشان کرد: با ترویج فرهنگ بهرهوری در ساختارهای انسانی و اعمال ابزارهای مدیریتی ناظر بر این جریان در بنگاههای گوناگون خصوصی و عمومی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی جامعه میتوان به صورت نظاممند و منسجم این مسائل را مدیریت کرد.

وی بااشاره به اینکه ورود هدفمند و موفق هر جامعه در عرصه مدیریت بهرهوری مستلزم وجود و فعالیت اثربخش عناصر متعدد و متنوعی است که در قالب زیستبوم بهرهوری شناخته میشود، گفت: باتوجه به پیچیدگی ذاتی و دشواری عظیم ورود به این مسئله از منظر ملی، مناسبتر است تا در سطح خرد و با رویکرد استانی به این موضوع پرداخته شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در همین راستا به تدوین برنامه ارتقای بهرهوری استان با عنوان «یزد بهرهور» اشاره کرد و افزود: چشمانداز استان این است که تا ۱۰ سال آینده یزد بهعنوان استان بدون اتلاف و پایتخت بهرهوری ایران شناخته شود. دهقانیزاده در تشریح برنامه یزد بهرهور، رسیدن به میانگین جهانی در شاخصهای اختصاصی بهرهوری ناظر بر فعالیتهای مزیتدار استان، ارائه مدلی بومی و قابل الگوبرداری از برنامه استانی ارتقای بهرهوری در سطح کشور و پذیرش محوریت نهضت بهرهوری ایران با ایفای نقش ملی و فراملی را از اهداف کلان این برنامه برشمرد. بهگفته وی، تمرکز «یزد بهرهور» بر موضوع شناسایی نمونهای از پروژههای بهبود بهرهوری در استان یزد بوده که این پروژهها در هرکدام از حوزههای هفتگانه بحرانهای نابهرهوری نظیر آب، انرژی، نیروی انسانی، سرمایه، مواد، زمان و محیطزیست را در 2دسته پروژههای پرچمدار و پروژههای تکمیلی راهبری میکند. وی باتوجه به اینکه استان یزد بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در موضوع بهرهوری، در راستای ایفای نقش و مسئولیت ملی خود، میزبان دوازدهمین دوره کنفرانس ملی بهرهوری با شعار «بهرهوری و تصمیمات سرنوشتساز» است، تصریح کرد: شهر میراث جهانی یزد در جایگاه نخستین استان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی بهرهوری را در خارج از پایتخت عهدهدار شد تا با مشارکت فرهیختگان و متخصصان حوزه بهرهوری، در ایجاد خروجی ارزشمند و بهتبع آن، تغییر در سیاستگذاری و برنامهریزیهای این حوزه موثر باشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rb5pm