چهارشنبه 23 خرداد 1403 - 12 Jun 2024
کد خبر: 37598
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1401/12/24 09:28
بررسی صمت از روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو

کاهش قیمتی که خریدار نمی‌آورد

در هفته‌های گذشته نرخ دلار که از کانال ۳۲ هزار تومان فراتر رفت، نرخ خودروها هم نجومی شد، در مقابل ریزش نرخ دلار در هفته جاری، به‌شدت بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد و خبرها حاکی از افت بسیار زیاد نرخ خودروهای داخلی و خارجی در بازار است.
کاهش قیمتی که خریدار نمی‌آورد

با ریزش قیمتها، تعداد فروشندهها در بازار دوچندان شده و این در حالی است که خریداری در بازار نیست. باتوجه به ابهامات و ناپایداریهایی که اقتصاد کشور با آنها مواجه است، نمیتوان در این بازار تصمیم قطعی گرفت. از یک سو، خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمتها هستند و از سوی دیگر، فروشندگان با احتیاط اقدام به فروش میکنند. در کل بهنظر میرسد اگر نرخ دلار در سطح فعلی، کنترل یا کاهشی شود، همچنان بر بازار خودرو تاثیر بگذارد و روند کاهشی قیمتها ادامه یابد. صمت وضعیت بازار خودرو در هفته جاری را از فعالان این بازار جویا شده است که در ادامه میخوانید. با صمت همراه باشید.

وضعیت بازار بستگی به عملکرد صمت دارد

علی خسروانی، فعال بازار خودرو درباره وضعیت این بازار به صمت گفت: در هفته جاری در بازار خودرو بهشدت شاهد ریزش قیمتها بودیم. این کاهش نرخ به تناسب نرخ خودروها در برخی از آنها عدد قابلتوجهی بود. عامل اصلی این ریزش قیمتها بهطورقطع نرخ دلار بود که پس از جهشهایی که در هفتههای گذشته داشت، در این هفته روند کاهشی در پیشگرفته بود. البته پیش از این، متاثر از افزایش جهشی نرخ ارز، شاهد روند صعودی بسیار زیادی در نرخ خودروها بودیم. این فعال بازار خودرو ادامه داد: کاهش نرخ هم در بازار خودروهای داخلی و هم خارجی، مشهود و قابلتوجه بود. در خودروهای داخلی از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان و در بین خودروهای گرانقیمت تا ۱۰۰ میلیون تومان هم ریزش نرخ داشتیم.

خسروانی درباره دلیل اصلی این ریزش قیمتها اظهار کرد: عامل اصلی کاهش قیمتها در بازار خودرو، نرخ دلار بود. بهمحض اینکه قیمتها در بازار دلار کاهشی شد، شاهد افت نرخ خودروها بودیم. عامل دوم تاثیرگذار بر بازار خودرو، پیشثبتنام خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. برای خودروهای وارداتی، حدود ۱۲۰ هزار نفر ثبتنام کردند که با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان پول بلوکهشده، مقدار زیادی از نقدینگی خریداران خودرو جذب شد. طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو و ثبتنام برای ۵۰۰ هزار خودرو هم از طرحهای تاثیرگذار بر بازار خودرو طی روزهای گذشته بود. طبق دستورالعمل این سامانه همه به نوبت خودرو دریافت خواهند کرد که این هم تاحدودی تاثیر داشته و ناگفته نماند توافق ایران و عربستان هم بیتاثیر نبوده است.

این فعال بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که روند کنونی بازار خودرو تا کی ادامه خواهد داشت، گفت: ریزش قیمتها به هر دلیلی که اتفاق افتاد، بسیار بهموقع بود و تا حدودی جلوی تبوتاب بازار و گرانی شب عید را گرفت. باتوجه به اینکه در ادامه شب عید، ماه رمضان را در پیش داریم، پیشبینی من این است که ریزش نرخ خودرو ادامهدار باشد، البته نه به این شدت. در کل، وضعیت آینده بازار خودرو بستگی به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، اینکه در نهایت ثبتنامهایی که برای عرضه خودرو انجام شده است و مصوبه واردات خودرو به کجا میانجامد. اگر این برنامهها درست اجرایی شوند، باز هم شاهد ریزش نرخ خودروها خواهیم بود، حتی اگر نرخ دلار کاهشی نباشد.

خسروانی درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو اظهار کرد: فروشنده در بازار خودرو زیاد، اما خریدار کمتر است. در شرایطی که قیمتها ریزشی است، انتظار این است که خریدارها در بازار بیشتر باشند، اما از آنجا که ۹۵ درصد متقاضیان این بازار در شرایط کنونی مصرفکننده نیستند و بیشتر برای سرمایهگذاری وارد این بازار شدهاند، بههمین دلیل در شرایطی که نرخ خودروها نزولی است، خریدار در این بازار کم میشود.

خسروانی در پایان درباره سامانه یکپارچه فروش و تاثیر آن بر بازار خودرو نیز گفت: واقعیت این است که برخی اقدامات مانند فنر بازار را فشرده میکند که اگر درست عمل کند، قطعا موثر است، اما اگر درست عمل نکند، آثار سوء آن بسیار زیاد و گسترده خواهد بود. بهعنوان نمونه، بهتازگی برای خودروهای وارداتی ۱۲۰هزار نفر ثبتنام و هر یک ۵۰۰ میلیون تومان بلوکه کردهاند، اگر این انتظار درست پاسخ داده شود که تاثیر مثبت بر بازار خودرو دارد، اما اگر خودروها بهموقع نرسد یا تعداد آنها کافی نباشد، نیاز بازار را جواب ندهد و دولت واردات را برای همه آزاد نکند که تقاضای مازاد کاهش پیدا کند، تاثیرات بسیار بدی بر وضعیت بازار خودرو خواهد داشت. دولت با طرح یکپارچه فروش خودرو برمبنای نوبتدهی بهنوعی خودروساز را برای سال آینده بدهکار مردم و در واقع سلففروشی و ایجاد تعهد میکند و محصول تولیدنشده را میفروشد. بهنظر من، این رویکرد، رویکرد درستی نیست.

نوسانات نرخ دلار حرف اول و آخر را میزند

فریدون عطارد، فعال بازار خودرو نیز در اینباره به صمت گفت: مهمترین عاملی که در هفته جاری بر بازار تاثیر گذاشت، کاهش قابلتوجه نرخ ارز بود. بهدنبال جهشهای صعودی نرخ دلار که تا پیش از این شاهد آن بودیم، نرخ خودرو افزایش بسیار زیادی داشت و بهطبع با روند کاهشی که دلار در پیشگرفت، بهسرعت قیمتها هم در بازار خودرو ریزشی شد.

عطارد ادامه داد: البته باوجود اینکه شاهد ریزش قیمتها در بازار خودرو هستیم و بازار شب عید هم هست، اما این بازار در رکود کامل است و خریدار ندارد. این در حالی است که عرضه زیاد است، اما بهدلیل اینکه خریدار منتظر کاهش بیشتر قیمتها است، اقدام به خرید نمیکند.

این فعال بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که روند کنونی بازار خودرو تا کی ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: باتوجه به وضعیتی که در این هفته شاهد آن بودیم و شروع ماه رمضان، اگر نرخ دلار ثابت بماند، به احتمال زیاد بازار خودرو تا اردیبهشت همین روند را دنبال کند. در مقابل، اگر نرخ دلار دوباره افزایشی شود، نرخ خودروها هم تغییر میکند و بازار مسیر جدیدی را در پیش میگیرد.

عطارد در پاسخ به این پرسش که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر در روند ریزشی قیمتها تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: همانطور که بیان شد، بیشترین تاثیر را کاهش نرخ دلار بر بازار خودرو گذاشت. این فعال بازار درباره خودروهایی که ریزش نرخ داشتند نیز گفت: نرخ تمام خودروهای موجود در بازار به تناسب نرخ آنها در این هفته ریزش داشت. خودروهای داخلی بهطور میانگین حدود ۱۵ درصد افت نرخ داشتهاند. روند ریزش قیمتها در بازار خودروهای خارجی هم مشهود بود.

بازار خریداری ندارد

امیر حاجابوالحسن، فعال بازار خودرو درباره وضعیت این بازار در هفته جاری به صمت گفت: قیمتها در بازار خودرو طی هفته گذشته بهشدت کاهشی بود، با این وجود، خریداری وجود ندارد و فروشنده هم کم شده، چون اطمینانی از وضعیت بازار ندارند و از ترس اینکه قیمتهای دوباره صعودی شود و متحمل زیان شوند، قدری با احتیاط عمل میکنند و بیشتر آنهایی که قصد فروش خودرو خود را دارند، فعلا دست نگه داشتهاند.

وی درباره عاملی که بهطورمستقیم منجر به ریزش نرخ در بازار خودرو در هفته جاری شده، اظهار کرد: بدون شک تفاهمنامه ایران و عربستان تاثیر بسیار زیادی بر بازار خودرو داشته، چون بلافاصله بعد از آن، ما شاهد ریزش دلار و بهتبع آن ریزش در سایر بازارها و از جمله بازار خودرو بودیم.

این فعال بازار خودرو درباره میزان ریزش نرخ خودروهای داخلی و خارجی در بازار، افزود: ریزش نرخ قابلتوجهی در برخی خودروها مانند ۲۰۷ و ۲۰۶ شاهد بودیم. بدون استثنا همه خودروها چه داخلی و چه خارجی کاهش نرخ داشتهاند.

حاجابوالحسن درباره پیشبینی از وضعیت بازار طی هفته آینده اظهار کرد: ادامه این روند ریزشی بستگی به سیاستهای دولت دارد و باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد، وضعیت بازار بهطور قطعی قابلپیشبینی نیست. در این میان، دلار هم در حالت نوسان است و در مقابل، کاهش نرخ مقاومت میکند که بهطورقطع بر وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو تاثیرگذار است.

ردپای دلار در ریزشها پررنگتر است

در هفته جاری با ریزش نرخ دلار، نرخ خودروهای داخلی نیز بین ۷ تا ۱۳ درصد و خودروهای مونتاژی مثل هایما و لاماری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افت کرد. سعید موتمنی در گفتوگو با مهر درباره وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: زمانی که نرخ دلار از کانال ۳۲ هزار تومان فراتر رفت، نرخ خودرو بسیار زیاد شد، اما با ریزش نرخ دلار، نرخ خودروهای داخلی نیز بین ۷ تا ۱۳ درصد و خودروهای مونتاژی مثل هایما و لاماری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افت کرد. وی گفت: طی چند روز گذشته، نرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۵۵۵ به ۵۰۰ میلیون تومان، نرخ پژو پارس ساده از ۵۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان، نرخ تارا دندهای از ۷۵۰ به ۶۹۰ میلیون تومان، نرخ تیبا صندوقدار از ۳۵۵ ه ۳۲۷ میلیون تومان، نرخ تیبا هاچبک از ۳۶۵ به ۳۳۷ میلیون تومان، نرخ کوییک آر دندهای از ۳۷۰ به ۳۴۲ میلیون تومان و نرخ هایما S۷ از یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسیده است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: نکته این است که همواره افزایش نرخ خودرو خیلی سریع اتفاق میافتد، اما کاهش آن بسیار کند است. وی ادامه داد: باتوجه به بلاتکلیف بودن بازار و امید مصرفکنندگان به کاهش بیشتر قیمتها، خریدوفروش فعلا در رکود کامل است. حتی باوجود اینکه نزدیک عید هستیم، اما مردم منتظر ثبات نرخ دلار و بهتبع آن ثبات نرخ خودرو در بازار هستند تا برای خرید مراجعه کنند. این مقام صنفی درباره آینده نرخ خودرو، تصریح کرد: اگر نرخ دلار کاهش یابد، نرخ خودرو نیز ریزشی میشود، زیرا خودرو کالای سرمایهای است و نوسانات بازار ارز تاثیر خود را بر این بازار میگذارد. موتمنی بااشاره به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، گفت: اگر در سامانه یکپارچه تحویل فوری باشد، میتواند در بازار تاثیر مثبتی بگذارد، اما تحویلهای یکساله و...تاثیر چندانی بر بازار ندارند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران یادآور شد: بهطورکلی درحالحاضر قیمتها در بازار خودرو چه در بخش تولید داخل، چه مونتاژیها و چه کارکردهها، ریزشی است. البته قیمتها نسبت به پاییز و تابستان بسیار نجومی بالا رفته، اما نسبت به 2 هفته گذشته، ریزش نرخ را شاهد هستیم. بررسی نرخ خودروهایی که عنوان کف بازاری را یدک میکشند و هنوز مدل ۱۴۰۱ آنها در بازار موجود است، نشان میدهد تیبا صندوقدار با افتی ۷.۸ درصدی به نرخ ۳۵۰ میلیون تومان بازگشت. این خودرو که قیمتش تا ۳۸۰ میلیون تومان بالا رفته بود، حدود ۳۰ میلیون تومان از ارزش خود را طی یک هفته از دست داد. تیبا ۲ و ساینا نیز بهعنوان 2 عضو دیگر خانواده X۲۰۰ پشتسر تیبا صندوقدار در جاده افت نرخ حرکت میکنند. هفته سوم اسفند در حالی پایان یافت که تیبا ۲ با نرخ حدود ۳۶۰ میلیون تومان و ساینا نیز با نرخ حولوحوش ۳۶۵ میلیون تومان در بازار قابلخریداری بودند.

سخن پایانی

نرخ خودرو پس از چندماه روند صعودی، سرانجام در هفته جاری روند نزولی در پیش گرفت و بررسیها نشان میدهند بعد از مدتها، فروشندگان، خودروهای خود را با نرخ کمتری نسبت به هفتههای گذشته به بازار عرضه میکنند.در این میان، این پرسش مطرح میشود که آیا روند ریزشی قیمتها در بازار خودرو کشور، پدیدهای موقتی است یا ادامه دارد؟ بهگفته کارشناسان، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جوابگوی بازار خودرو نیست و عامل اصلی نوسان نرخ خودرو در بازار کشور، دلار شناخته میشود، چراکه اقتصاد، صنعت و بازار کشور دلارزده شده و اقداماتی مانند عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودرو و افزایش تولید خودرو، تاکنون تاثیر واقعی بر کاهش قیمتها نداشته است.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27d8gv