معدن سرشاخه رشد سایر صنایع

توسعه پایدار هر کشوری حاصل بهره‌گیری هرچه بیشتر از نقاط‌قوت درونی و فرصت‌های محیطی است.

بنابراین هر کشوری برای دستیابی به توسعه پایدار باید به سمت توسعه صنایع بالقوه حرکت کند. بر اساس نگرش زنجیره ارزش، بخش معدن با تامین منابع اولیه موردنیاز بیشتر صنایع، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر سرشاخه شکل‌گیری و توسعه بیشتر صنایع، بخش معدن است. بنابراین در اختیار داشتن ظرفیت قدرتمند معدنی برای توسعه پایدار هر کشوری، یک امتیاز به‌شمار می‌رود. بر اساس رویکرد بهای تمام شده تولید محصول، عوامل تولید عبارتند از مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار تولید و سهم هزینه این عوامل در تعیین بهای تمام شده محصول عبارت است از ۵۴ درصد مواد اولیه، ۱۳درصد دستمزد مستقیم و ۳۳درصد سربار کارخانه. بنابراین سهم هزینه تهیه مواد اولیه در بهای تمام شده محصول، بیش از نیمی از بهای تمام شده آن است و می‌تواند در نرخ نهایی آن تاثیر مهمی داشته باشد. درنتیجه می‌تواند سبب رقابتی شدن محصولات تولیدات داخل در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ‌شود. بر اساس نگرش زنجیره ارزش، تامین مواد خام در صنایع، نخستین نیازمندی به‌شمار می‌رود. بنابراین تولید و تامین مواد معدنی ارزان، نخستین گام در ایجاد و بهبود زنجیره تولید محصولات صنعتی است. به عبارت دیگر صنعت تولید مواد معدنی جزو صنایع بالادست هر نوع صنعت دیگری است و تامین‌کننده اصلی مواد خام اولیه صنایع به شمار می‌رود. بنابراین به منظور توسعه پایدار صنعتی‌اقتصادی هر کشوری لازم است عوامل زنجیره‌های ارزش صنایع آن کشور شناسایی شوند.

مصطفی غنیمتی - کارشناس معدن


چاپ