بی‌نیازی دیرگدازها با ایجاد کنسرسیوم

یکی از صنایعی که از نسوز یا دیرگداز استفاده می‌کند، صنعت مس است. صنعت مس درحال‌حاضر به‌طور تقریبی تمام نسوزهای خود به غیر از درصد اندکی که نسوز خاص به‌شمار می‌روند را در داخل تامین می‌کند.

در زمینه نسوزهای خاص باید به این موضوع توجه کرد که تولید این نسوزها نیازمند فناوری‌های خاص است؛ از این‌رو حدود ۵ درصد نسوزهای خاص از خارج کشور تهیه می‌شود. البته باید توجه داشت که در دوران تحریم‌ها خودباوری واحدهای تولید نسوز داخلی تقویت و سبب شد واحدها در این حوزه به سمت تولید نسوزهای خاص‌تر نیز پیش بروند. از همین‌رو اگر واحدهای داخلی با همت بیشتری به سمت تولید همین نسوزهای خاص پیش بروند، می‌توانند همین نسوزهای ویژه را نیز در داخل تولید کنند. البته نکته مهم در این زمینه آن است که شرکت‌های تولیدکننده با شرکت‌های مصرف‌کننده در تعامل بیشتری با هم قرار گیرند و این تعامل زمینه بستر رشد را برای هر دو ایجاد کند. از سوی دیگر برخی شرکت‌های تولیدکننده به حجم فروش خود توجه بیشتری دارند و تولید نسوزهای خاص ممکن است برای آنها همراه با صرفه اقتصادی نباشد، از همین‌رو، تمایل به تولید این نسوزها نداشته باشند، اما در کل در تعامل بیشتر است که این واحدها می‌توانند تمام مسائل همدیگر را پوشش دهند؛ بنابراین اگر واحدهای تولید نسوز بتوانند از حالت جزیره‌ای خارج شوند و در راستای تامین نیازهای خود با یکدیگر یک کنسرسیوم تشکیل و فناوری‌های خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند، بدون شک موفق‌تر عمل خواهند کرد.
جواد مرادی ـ کارشناس حوزه نسوز


چاپ