ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته کاهش یافت

بورس

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد (۴۷هزار تومان) کاهش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱میلیون و ۶۰۱هزار تومان و ۲۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۹۶۱هزار تومان رسیده است.


منبع: اقتصاد آنلاین

چاپ