این ۲ نماد بورسی تقاضای میلیاردی دارند

برای خرید سهام «خودرو» در بورس حدود ۳ میلیارد سهم و «خساپا» ۳.۶ میلیارد سهم تقاضا وجود دارد.

برای سهام دو نماد خودرویی «خساپا» و «خودرو» که این روزها بعد از ساعت معمول معاملات، خرید و فروش می‌شوند، صف خریدهای میلیاردسهمی تشکیل شده است.

 بدین ترتیب برای خرید سهام «خودرو» حدود ۳ میلیارد سهم و «خساپا» ۳.۶ میلیارد سهم تقاضا وجود دارد.


چاپ