نگاهی به عملکرد ماهانه زر ماکارون

 غزر در خرداد ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۲۸۰میلیارد تومان به ثبت رساند. فروش این ماه ۴۶درصد بیشتر از اردیبهشت ماه و ۷۲درصد بیشتر از دوره مشابه شرکت در سال گذشته است.

زر ماکارون در خرداد ماه حدود ۱۹هزار و ۳۱۵تن « ماکارونی رشته‌ای» تولید کرده که بیشترین سطح تولید در میان سایر محصولات است و ۸۱درصد از تولید کل شرکت را به خود اختصاص داده است. در ماه گذشته این عدد بیش از ۱۳هزار تن بوده است.

غزر در خرداد ماه بیش از ۲۷هزار و ۲۳۰تن فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته ۵۳درصد و نسبت به دوره مشابه قبلی بیش از ۴۸درصد افزایش یافته است. در این بخش هم « ماکارونی رشته‌ای» با اختصاص ۸۲درصد از فروش به خود، در صدر فروش غزر قرار گرفت.

زر ماکارون در خرداد ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۲۸۰میلیارد تومان به ثبت رساند. فروش این ماه ۴۶درصد بیشتر از اردیبهشت ماه و ۷۲درصد بیشتر از دوره مشابه شرکت در سال گذشته است.

 

 


چاپ