گردشگری خلاق، گردشگری بعد از کرونا

در فرهنگ کهنسال و گهربار سرزمین

همواره گردشگری و ادبیات مکتوب عزیزترین مونس و همراه آدمی بوده و اهل سفر و مطالعه همواره از امتیازات اجتماعی و منزلتی ارجمند در یاد و خاطره عموم جامعه برخوردار بوده‌اند، اما در کوران کرونا سایه سستی و غفلت بر گردشگری این مرز‌وبوم مستولی شده است؛ از همین رو باید به‌سوی گردشگری خلاق و پایدار رفت تا بتوان کمبودهای قبلی را به‌طور شایسته جبران کرد. گردشگری خلاق یعنی استفاده از تمامی توانمندی‌های گردشگری بومی و محلی و ایجاد خلاقیت و استفاده بهینه از امکانات موجود.

گردشگری خلاق یعنی رفع نیازهای گردشگران با غذاهای محلی، بازی‌های محلی، بازدیدهای مراکز موجود و طبیعی منطقه و تهیه گزارش تصویری و ارائه آن به مهمانان و گردشگران به زبان‌های مختلف. در همه جای دنیا استفاده از فرهنگ بومی همیشه جواب داده است؛ مزیتی که در ایران نیز وجود دارد، اما از آن آنطور که باید بهره‌برداری نشده است. در گردشگری پایدار درباره آثار و مراکزی مانند تخت جمشید اطلاعات به‌طور کامل در تمام دنیا وجود دارد و نمی‌توان چیزی به آن اضافه کرد، اما در گردشگری خلاق می‌توان خلاقیت را ایجاد کرد و توسعه داد و راه‌های جذب گردشگری بومی را شناخت و معرفی کرد. باید گردشگری بعد ازکرونا را به گردشگری خلاق منتهی کرد. جهان آینده را باید دنیای خلاقیت و نوآوری دانست که با بروز انقلاب چهارم صنعتی همراه است.

قربانعلی تنگ‌شیر- مدرس دانشگاه


چاپ