18 مرداد، 1401

آرشیو برچسب: عاطفه خسروی


هنوز مهر مصوبه قبلی خشک نشده است

11:13 1401/2/17

عاطفه خسروی-سردبیر

غم نان؛ اگر بگذارد

11:54 1401/1/20

عاطفه خسروی-سردبیر

فرصت طلایی اقتصاد ایران

10:06 1400/12/24

عاطفه خسروی- سردبیر

غم نان اگر بگذارد...

17:45 1400/11/19

عاطفه خسروی-سردبیر

درس سال ۲۰۲۱

19:05 1400/10/4

عاطفه خسروی- سردبیر

به امید دنیایی عاری از جنگ

18:51 1400/8/19

عاطفه خسروی-سردبیر

روزنامه صمت

جستجو


  |