07 آذر، 1400

آرشیو دسته: عکس


منفعت‌های یک صلح تقویمی

12:02 1400/8/19

نام‌گذاری‌ها و مشخص کردن روزها در تقویم ازسوی ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ملی با عنوانی خاص یکی از مباحثی است که می‌شود در پرونده‌ای جدا آن را بررسی و تحلیل کرد، اما گزارش تصویری این شمارهصمت با عنوان «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» نگاهی گذرا است به رخدادهای علمی، گاه خوشبینانه و گاه با نگرشی سرسختانه و البته واقعی‌تر.

وعده‌هایی که سرپناه نمی‌شود

11:55 1400/8/5

موضوع این شماره روزنامه موازی‌کاری‌ها و بخشنامه‌هایی است که با هدف رشد و توسعه نوشته و تصویب شده اما در مسیر اجرا تبدیل می‌شوند به موانع تولید و پیشرفت.

روزنامه صمت

جستجو


  |