14 آذر، 1401


افزایش بهره‌وری با تولید کالای صادرات محور

دسته‌بندی: یادداشت

1401/7/1 19:54

افزایش بهره‌وری با تولید کالای صادرات محور

دسته‌بندی: یادداشت
19:54:00 1401/7/1

علیرضا حسنی ـ عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران

بهرهوری یکی از مولفههای موفقیتآمیز بودن یک فعالیت اقتصادی است. اگر بخواهیم یک فعالیت اقتصادی مانند تولید یا تجارت را ارزیابی کنیم، باید میزان بهرهوری آن را مورد بررسی قرار دهیم. در تعاریف عمومی، بهرهوری بهمعنای استفاده موثر و بهینه از منابع موجود بهمنظور تولید کالا یا خدمات است. اگر براساس شاخصهای عملکرد در بخشهای مختلف تجاری، میزان بهرهور بودن فعالیتهای تجاری کشور را موردسنجش قرار دهیم، شاید به نتیجه مطلوبی دست نیابیم. این نتیجه ضعیف نیز در هر بخش بنا به وجود مشکلات مختلفی رخ داده و اگر خواهان بهبود میزان بهرهوری اقتصادی هستیم، باید تمامی ریشهیابی اساسی انجام دهیم. بهطورکلی برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری معتقدند ایران در هر 2 بخش تجارت خارجی و داخلی دچار ضعف و نقایص متعدد است. تجارت خارجی مسائل مربوط به صادرات و واردات را در برگرفته و تجارت داخلی نیز تولید، نظام توزیع و سیاستهای مدیریت بازار را شامل میشود، از اینرو توجه به شرایط فعلی موجود در فعالیتهای تجاری، ضعفها و فرصتهای مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و بهرهوری بازارها از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که در سالهای اخیر، ایران توجه زیادی به تجارت بهویژه صادرات غیرنفتی خود دارد، شناسایی دلایل پایینبودن راندمان فعالیتهای صادراتی حائزاهمیت است. ایران کشوری مصرفکننده است و بخش زیادی از حجم فعالیتهای تجاری ایران را واردات تشکیل میدهد. صادرات بهمعنای بکارگیری منابع داخلی برای تولید محصولات با ارزشافزوده بالا و سپس وارد کردن آن به بازارهای جهانی است. بهمعنایی دیگر، ابتدا باید تولیدات صادراتمحور داشته باشیم تا بتوانیم براساس آن، سیاستهای صادراتی را تنظیم و اجرایی کنیم. پس باید برای توسعه صادرات به حلقه نخست آن یعنی تولید بازگردیم. در بخش تولید و استفاده از منابع، ایران فعالیت مهمی تا به حال انجام نداده و در بیشتر محصولات، مصرفکننده و واردکننده است. در بازار بسیاری از تولیدات با علامت ساخت ایران دیده میشود، اما صفر تا صد تولید این کالاها داخلی نیست و ماده اولیه بسیاری از صنایع، وارداتی است، بنابراین کالایی که بهطوراصلی تولید ایران باشد و بتوانیم با افتخار آن را صادر کنیم، نداریم. تنها برخی اقلام مانند پسته، زعفران و فرش جزو کالاهای بااصالت ایرانی هستند که صادرات آنها به نام کشور ما ثبت میشود و در ابعاد جهانی حرفی برای گفتن داریم، اما تنها با صادرات چند قلم کالا، نمیتوان صادرات را بهشکلی مطلوب توسعه داد. بهرهوری در تجارت خارجی، خود را بهشکل درآمد حاصل از صادرات نشان میدهد. زمانی که تولید و صادراتی وجود نداشته باشد، درآمدی نیز نخواهیم داشت. همین موضوع سبب میشود تا ایران را در زمینه تجارت خارجی، کشوری بهرهور و توسعهیافته ندانیم. غیر از نبود تولید صادراتمحور، رکود بازارهای کالایی از چالشهای مهم اقتصادی در ایران است. بهدلیل افزایش هزینه تمامشده تولید، توان خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه رونقی در بازارهای کالایی وجود ندارد. تمامی هزینههای تولید از ابتدای امسال تاکنون مانند هزینه حاملهای انرژی، دستمزد کارگران، گران شدن مواد اولیه وارداتی و سایر موارد اینچنینی، رشد چشمگیر داشته و این موارد در کنار هم نرخ نهایی کالاها را افزایش داده است. در این شرایط فرصت مناسبی برای فروش محصولات در داخل کشور فراهم و برای مصرفکننده پرداخت قیمتهای فعلی مقرون بهصرفه نیست. کاهش قدرت خرید مردم در پی افزایش فشارهای تورمی، باعث شده تا عملکرد تجارت داخلی و سیاستهای بازار را موفق ندانیم، بنابراین اگر براساس شاخصهای بهرهوری بخواهیم نظام تولید، سیاستهای مدیریتی بازار داخلی و کنترلهای اقتصادی را موردارزیابی قرار دهیم، به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید. بهنظر میرسد تنها با کاهش هزینههای تولید و تدوین استراتژیهای صادراتمحور در روند تولید کالا شرایط تجارت ایران بهتر شود. 


نویسنده: علیرضا حسنی
برچسب: صفحه ۷ ، کالا ، محصولات ، مصرف کنندگان ، شماره ۲۱۵۸https://www.smtnews.ir/index.php/direct/22432

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |