سرنوشت اقتصاد انرژی در پساکرونا (بخش پایانی)

روز گذشته در شماره نخست این نوشتار به پیش‌بینی‌های جدید و متفاوت درباره آینده اقتصاد جهان اشاره کردیم که باتوجه به موفقیت‌ در کشف واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون ایجاد شده‌ است.

سرنوشت اقتصاد انرژی در پسا کرونا

پس از کسب موفقیت‌های پی‌درپی در زمینه واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون در تعداد زیادی از کشورهای جهان ازجمله ایران، اظهارنظرها و بررسی‌های جدید و متفاوتی در زمینه آینده اقتصاد جهان ارائه شده است. در حقیقت آغاز درمان و کنترل پاندمی کرونا موجب شده چشم‌انداز صنایع مختلف پساکرونا با نگاه دیگری ترسیم شود.

تورم دهک آسیب‌پذیر بالاتر است

تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه دولت‌ها و حکومت‌ها بوده و تلاش می‌شود با اعمال سیاست‌های مختلف حمایتی مانند پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم یارانه، قدرت اقتصادی حفظ شود.

v چرا فقط از دولت انتقاد می‌کنند؟

آقای رئیس‌جمهور بارها در جلسات هیات دولت، ضمن برشمردن دستاوردهای پرشمار دولت، می‌پرسند چرا مطبوعات این دستاوردها را ندیده و فقط از دولت انتقاد می‌کنند.

نقش بودجه در اجرای مدل‌های توسعه‌ای

روز گذشته و در بخش نخست این نوشتار گفتیم یکی از مباحث مهم و اثرگذار در فرآیند اقتصادی هر کشور، نحوه اثرگذاری برنامه‌های مالی دولت در تهیه و تدوین بودجه سالانه یا مقاطع بلندمدت زمانی برای اداره مطلوب کشور است.

نقش بودجه در اجرای مدل‌های توسعه‌ای (بخش نخست)

یکی از مباحث مهم و اثرگذار در فرآیند اقتصادی هر کشور، نحوه اثرگذاری برنامه‌های مالی دولت در تهیه و تدوین بودجه سالانه یا مقاطع بلندمدت زمانی برای اداره مطلوب کشور است. در این رهگذر بودجه سالانه می‌تواند نحوه شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های در اختیار را به طریقی هدایت کند تا از این منظر مشارکت اقتصادی محقق شده و برنامه‌های در دست و نیز سایر برنامه‌های موردانتظار جامه عمل بپوشد.