• قول مجلس به صادرکنندگان

    مسلم صالحی گفت: رفع تعهد ارزی قطعا یکی از بزرگترین دغدغه های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است.

  • تمام ماجرای مالیات خانه‌های خالی

    با تصویب اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، سازوکار جدید اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص شد. مالکان خانه‌ها در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده است.