• اهمیت سیاست تسهیل معدنکاری

    ...
  • دغدغه فعالان سنگ

    ایران از نظر منابع سنگ در جهان شناخته ‌شده است و یک تولیدکننده بزرگ به‌شمار می‌آید اما در صادرات حجم کوچکی دارد و متاسفانه نتوانسته آن‌طور که باید جایگاه واقعی خود را در بازارهای بین‌المللی پیدا کند.