• به دنبال ارتقای جایگاه اصناف باشیم

    سال‌هاست صاحب‌نظران و فعالان اقتصاد کشور بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سیاست دولت باید استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌ها باشد و تاکید می‌کنند که اگر از اقتصاد دولتی خارج نشویم، مشکلات در این بخش به قوت خود باقی خواهد ماند.

  • به دنبال ارتقای جایگاه اصناف باشیم

    سال‌هاست صاحب‌نظران و فعالان اقتصاد کشور بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سیاست دولت باید استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌ها باشد و تاکید می‌کنند که اگر از اقتصاد دولتی خارج نشویم، مشکلات در این بخش به قوت خود باقی خواهد ماند.