کارتون -شماره 1706

مطبوعات: در حاشیه پناه بردن ترامپ به تلگرام بعد از بسته شدن حساب توئیترش

طرح: حسین علیزاده


چاپ