کارتون -شماره 1611

ویروس فرصت طلبی که مثل همیشه سر وقت شیوع پیدا کرد

طرح: حسین علیزاده


چاپ