کارتون -شماره 1558

در حاشیه بی توجهی به اجباری شدن استفاده از ماسک با شیوع گسترده کرونا

طرح: حسین علیزاده


چاپ