کارتون - شماره 1552

در حاشیه کوچ مستاجران از شمال شهر به مرکز شهر

طرح: حسین علیزاده


چاپ