کارتون -شماره 1525

مطبوعات: شدت ابتلا به کرونا در افراد سیگاری بیش از افراد غیرسیگاری است.

طرح: حسین علیزاده


چاپ