کارتون - شماره ۱۴۸۷

در حاشیه پیشنهاد پرداخت یارانه کرونا به افراد آسیب دیده از این بیماری
طرح: حسین علیزاده


چاپ