کارتون - شماره ۱۴۸۵

مطبوعات: گیت‌های عوارض خودرو و بی‌توجهی به شیوع کرونا
طرح: حسین علیزاده


چاپ