کارتون - شماره ۱۴۷۷

در حاشیه افزایش قیمت برخی از اقلام مربوط به پیشگیری احتمالی از ویروس کرونا
طرح: حسین علیزاده


چاپ