فلزکاری

تعظیم فلز سخت به دستان ماهر صنعتگر هنرمند

مریم نظری - گروه گزارش: اینک هنرمندان چلنگر، کوفته‌گر و قفل‌ساز با نبوغ و مهارت خویش و با استفاده از چکش و سندان و بهره‌گیری از آتش به فرم دادن فولاد پرداخته و آن را به‌صورت احجامی زیبا شامل هنرهای تزیینی و هنرهای کاربردی ارائه می‌دهند.