بخش خصوصی در ایران جای رشد بسیاری دارد و در صورتی‌که فساد به حداقل برسد و همچنین نظام مالیاتی شفاف‌تر عمل کند می‌توان به پیشرفت این بخش امیدهای بیشتری نیز داشت. اگر بخش خصوصی در ایران از پشت پرده به روی صحنه بیاید می‌توان اقتصاد خوابیده این کشور را بیدار کند. ایران به مدرنیزه کردن اقتصاد خود در مقیاس بسیار وسیعی نیاز دارد.

صفحه1 از502