«تعارض منافع» وضعیتی است که شخص یا سازمانی هم‌زمان دارای منافع متعدد مالی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی‌ای است که یکی یا ترکیبی از این منافع می‌تواند در موقعیت تصمیم‌گیری بر انگیزه‌های فردی یا سازمانی وی تأثیر گذاشته و موجب تصمیم‌گیری بدون بی‌طرفی و توأم با فساد شود.

درک مفهومِ «مسئولیت اجتماعی» ره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه است و کلیدواژه‌ای برای «توسعه اجتماعی.» بدیهی است پس از درک این مهم، مهم‌تر از انجام «مسئولیت اجتماعی» چگونگی و راه و روش انجام آن است که علاوه بر «تعهد» به طور حتم «تخصص و مطالعه و تحقیق» را می‌طلبد.

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

مدیریت ریزش ترامپیسم

مدیریت ریزش ترامپیسم

در جلسه‌ای با حضور مدیران میانه از چند سازمان حضور داشتم، بزرگواری با توجه به شرایط سیاسی روز توصیه می‌کرد که همه باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و برنامه داشته باشند تا...

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر