در فرهنگ و تمدن‌های کهنسال، نشانه خاصی از گونه‌های جانوری اساطیری یا واقعی آن زیست‌بوم، در جایگاه نمادین و والا قرار می‌گیرند. نمونه بارز آن درباره کشور چین مصداق دارد.

یک چهارراه دیگر باقی مانده بود، لبخند تلخی بر دلم نقش بست وقتی حساب کردم که حدود یک سال است نیامده‌ام و قرارهای ماهانه‌ام به سالانه تبدیل شده است.

حقوق شهروندی مجموعه حقوق و ارزش‌های حقوق بشری است برای اتباع یک کشور که در رابطه با موسسات عمومی از آن حقوق برخوردارند. در معنای وسیع شامل پاسداشت امنیت، حقوق و آزادی‌های فردی و کرامت انسانی شهروندان ازسوی نهادهای دولتی می‌شود.

دل «شیر» خون شده بود. این جمله با حروف درشت و سیاهش مثل تیری زهردار در چشم‌هایم می‌نشیند و آن را به حجم انبوهی از کاغذهای صحافی شده می‌دوزد که دیگر شباهتی به روزنامه ندارند،

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر